Komunikat prasowy nr 32/2018 - Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze prowadzi postępowanie w sprawie pożaru wysypiska odpadów w Kostrzycy, do jakiego doszło w dniu 17 czerwca 2018 roku.

Pierwsze czynności na miejscu zdarzenia zostały podjęte jeszcze w dniu pożaru. Pod kierunkiem prokuratora prowadzone były oględziny, w których udział brał między innymi biegły z zakresu pożarnictwa. Zabezpieczono także nagrania z monitoringu oraz przesłuchano osoby w charakterze świadków. Ze wstępnej opinii biegłego wynika, że pożar mógł zostać wywołany w wyniku podpalenia.

Okoliczności zdarzenia zostaną zweryfikowane w toku postępowania przygotowawczego, które będzie prowadzone w sprawie o czyn z art. 163 § 1 pkt 1 kk i art. 183 § 1 kk w zw. z art. 185 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk, to jest sprowadzenia zdarzenia zagrażającego mieniu w wielkich rozmiarach w postaci pożaru oraz niezgodnego z przepisami postępowania z odpadami i wywołania w ten sposób negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzi.

Śledztwo w sprawie opisanego wyżej zdarzenia zostało przejęte do dalszego prowadzenia przez Prokuraturę Okręgową w Jeleniej Górze, w związku z wytycznymi Prokuratora Krajowego dotyczącymi licznych pożarów wysypisk odpadów jakie miały miejsce w ostatnim czasie na obszarze kraju.

W tutejszej Prokuraturze Okręgowej oraz w Prokuraturach Rejonowych z terenu okręgu były prowadzone postępowania dotyczące podobnych spraw.

We wrześniu 2016 roku Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko Adamowi D. podejrzanemu o to, że wbrew przepisom składował niebezpieczne dla środowiska odpady przy ulicy Topolowej w Siedlęcinie, to jest o czyn z art. 183 § 1 kk. Wyrokiem Sądu z dnia 7 grudnia 2016 roku Adam D. został skazany na karę jednego roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący trzy lata, wymierzono mu karę grzywny oraz nawiązkę na cele związane z ochroną środowiska w wysokości 10.000 zł. Zgodnie z orzeczeniem Sądu, skazany został również zobowiązany do uprzątnięcia terenu nieruchomości. Zakazano mu także prowadzenia działalności polegającej między innymi na gromadzeniu odpadów.

Wobec niewykonania zobowiązania do uprzątnięcia terenu składowiska, a także braku uiszczenia grzywny i nawiązki, Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze skierowała w dniu 21 kwietnia 2017 roku wniosek o zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary 1 roku pozbawienia wolności. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 9 czerwca 2017 roku wniosek został uwzględniony. Następnie, po jego zaskarżeniu przez skazanego, Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze w dniu 25 października 2017 roku zmienił orzeczenie Sądu pierwszej instancji i postanowił, że kara, na którą został skazany Adam D. w dalszym ciągu powinna być warunkowo zawieszona.

Wobec powzięcia informacji, że teren składowiska odpadów w Siedlęcinie w dalszym ciągu nie został uprzątnięty, Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze skieruje do Sądu ponowny wniosek o zarządzenie wykonania orzeczonej wobec Adama D. kary jednego roku pozbawienia wolności. Niezależnie od tego, Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze podejmowała działania na polu poza karnym, w tym wystąpiono do Gminy Jeżów Sudecki o przeprowadzenie usunięcia odpadów w trybie administracyjnym, w formie tak zwanego wykonania zastępczego przez Gminę.

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze prowadziła także sprawę dotyczącą obszaru Bogatyni, gdzie w okresie od grudnia 2013 do lipca 2015 roku doszło do składowania i przetwarzania wbrew przepisom w odpadów w takich warunkach i w taki sposób, że mogłoby to zagrozić zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi. W tej sprawie przeciwko osobie odpowiedzialnej za opisane wyżej działanie zostanie w najbliższym czasie skierowany do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu akt oskarżenia o czyn z art. 163 § 1 pkt 1 kk i z art. 183 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.

Rejestr zmian dla: Komunikat prasowy nr 32/2018

Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Kosiorowski
Dokument z dnia:
2018-06-19
Publikacja w dniu:
2018-06-19
Opis zmiany:
b/d
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze
2019 Copyright by Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Agencja iArt