Kontrola zarządcza - Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Podstawę funkcjonowania kontroli zarządczej w Prokuraturze Okregowej w Jeleniej Górze stanowi Zarządzenie nr 38/2017 Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze oraz Zarządzenie Nr 41/16 Prokuratora Generalnego z dnia 6 czerwca 2016 roku w sprawie kontroli zarządczej w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury. 

Zarządzenie określa szczegółowe działania, podejmowane w ramach kontroli zarządczej w zakresie nieregulowanym w przepisach odrębnych w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze oraz Prokuraturach Rejonowych okręgu jeleniogórskiego, dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, w szczególności poprzez zapewnienie:

  1. Skuteczności i efektywności działania,
  2. Wiarygodności sprawozdań,
  3. Ochrony zasobów,
  4. Przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
  5. Efektywności i skuteczności przepływu informacji,
  6. Zarządzania ryzykiem.


Zapewnienie funkcjonowania kontroli zarządczej na I poziomie należy do obowiązków Prokuratora Okręgowego w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze i prokuraturach rejonowych okręgu jeleniogórskiego. Obowiązki koordynatora kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze wykonuje Zastępca Prokuratora Okręgowego.


Określenie celów i zadań Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze oraz podległych jednostek organizacyjnych prokuratury, a także system monitorowania realizacji wyznaczonych celów i zadań stanowi najwyższy proces kontroli zarządczej oraz istotne kryterium dokonywania jej oceny.


Prokurator Okręgowy w Jeleniej Górze na podstawie planu działalności dla obszaru regionu,  sporządza plan działalności na rok następny dla obszaru okręgu jeleniogórskiego, obejmujący cele i zadania oraz mierniki określone w planie działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, ewentualne inne cele i zadania oraz mierniki przyjęte do realizacji na rok następny.

Zarządzanie ryzykiem oraz proces identyfikacji ryzyka odbywa się według poniższych zasad:

  • Naczelnicy Wydziałów Prokuratury Okręgowej oraz Prokuratorzy Rejonowi zobowiązani są do półrocznego raportowania Koordynatorowi kontroli zarządczej, stopnia realizacji celów wraz z oceną ryzyka/prawdopodobieństwa nieosiągnięcia wskazanych w planie działalności mierników dla poszczególnych celów, o ile dotyczą zadań kierowanej komórki.
  • Koordynator kontroli zarządczej, w oparciu o uzyskane dane, opracowuje półroczny raport ze stopnia realizacji celów wraz z oceną ryzyka/prawdopodobieństwa nieosiągnięcia wskazanych w planie działalności Prokuratury Okręgowej i planie działalności całego okręgu, wartości mierników dla poszczególnych celów oraz przedkłada go Prokuratorowi Okręgowemu. 

Prokurator Okręgowy, mając na uwadze rolę audytu wewnętrznego w ocenie skuteczności i usprawnienia procesów zarządzania ryzykiem, zatwierdza kartę audytu, którą Koordynator kontroli zarządczej, między innymi na podstawie arkusza samooceny sporządza sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej za dany rok.


Wykonując dyspozycję art. 70 ust. 4 i 5 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2013r., poz.885 ze zm.) publikujemy oświadczenia ostanie kontroli zarządczej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.Rejestr zmian dla: Kontrola zarządcza

Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-14
Publikacja w dniu:
2018-03-14
Opis zmiany:
b/d
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze
2018 Copyright by Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Agencja iArt