Ogłoszenia

  Sygnatura: PO IV WOS 1111.5.2017 z dnia 18-058-201

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej w konkursie na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze - stanowisko audytor wewnętrzny

W dniu 18 sierpnia 2017 roku w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się I etap konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze - stanowisko audytor wewnętrzny, tj. wstępna selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.

Po analizie dokumentów złożonych przez kandydatkę na staż urzędniczy, Komisja zakwalifikowała do II etapu konkursu (praktyczny sprawdzian umiejętności), który odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2017 roku o godzinie 9:00 - nw. osobę ...

**      **      **

  Sygnatura: PO IV WOS 1110.10.2017 z dnia 09-08-2017

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko asesora w Prokuraturze Rejonowej w Bolesławcu

Prokurator Okręgowy w Jeleniej Górze informuje o wszczęciu procedury naboru na 1 wolne stanowisko asesora w Prokuraturze Rejonowej w Bolesławcu.

Osoby zainteresowane uzyskaniem nominacji i spełniające wymogi do mianowania na stanowisko asesora określone w ustawie z dnia 28 stycznia 2016 roku ? Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2016r., poz. 177), winny w terminie do dnia 25 sierpnia 2017 roku złożyć stosowny wniosek adresowany do Prokuratora Generalnego za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty, o których mowa w art. 77 § 1 cyt. wyżej ustawy, a ponadto: ...

**      **      **

  Sygnatura: PO IV WOS 1111.6.2017 z dnia 08-08-2017

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze na stanowisko KSIĘGOWY

Prokurator Okręgowy w Jeleniej Górze ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze na stanowisko:

KSIĘGOWY
(w wymiarze 1 pełnego etatu)

Konkurs odbędzie się 14 września 2017r. o godz. 9:00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze przy ul. Muzealnej 9

ilość etapów konkursu: 3

**      **      **

  Sygnatura: PO IV WOS 1111.5.2017 z dnia 02-08-2017

Ogłoszenie na konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze na stanowisko AUDYTOR WEWNĘTRZNY

Prokurator Okręgowy w Jeleniej Górze ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze na stanowisko:

AUDYTOR WEWNĘTRZNY
w wymiarze 1/2 etatu

Konkurs odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2017 roku o godz. 9:00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej Jeleniej Górze przy ul. Muzealnej 9

ilość etapów konkursu: 3

**      **      **

  Sygnatura: PO IV WOS 1110.9.2017 z dnia 26-07-2017

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko asesora w Prokuraturze Rejonowej w Kamiennej Górze

Prokurator Okręgowy w Jeleniej Górze informuje o wszczęciu procedury naboru na 1 wolne stanowisko asesora w Prokuraturze Rejonowej w Kamiennej górze.

Osoby zainteresowane uzyskaniem nominacji i spełniające wymogi do mianowania na stanowisko asesora określone w ustawie z dnia 28 stycznia 2016 roku - Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2016r., poz. 177), winny w terminie do dnia 9 sierpnia 2017 roku złożyć stosowny wniosek adresowany do Prokuratora Generalnego za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze.

**      **      **

  Sygnatura: PO IV WOS 1111.4.2017 z dnia 17-07-2017

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej w konkursie na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze - etap 3

W dniu 17 lipca 2017 roku o godz. 9:00 w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się III etap konkursu na staż urzędniczy, tj. rozmowa kwalifikacyjna - egzamin teoretyczny.

Komisja konkursowa dokonała oceny odpowiedzi kandydatów biorących udział w III etapie konkursu w skali od 1 do 10 punktów.

Biorąc pod uwagę średnią wyników jaką osiagnęli kandytaci po dwóch etapach konkursu, Komisja jednogłośnie wybrała na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze, ...

**      **      **

  Sygnatura: PO IV WOS 1111.4.2017 z dnia 04-07-2017

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej w konkursie na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze - etap 2

W dniu 4 lipca 2017 roku o godzinie 9:00 w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się II etap konkursu na staż urzędniczy, tj. praktyczny sprawdzian umiejętności kandydatów.

Komisja po dokonaniu oceny prac kandydatów w skali 1 do 10 punktów, podjęła uchwałę o dopuszczeniu do III etapu Konkursu niżej wymienionych kandydatów:
...

Ustalono, że III etap konkursu - rozmowa kwalifikacyjna - odbędzie się w dniu 17 lipca 2017 o godz. 9:00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, ul. Muzealna 9 w sali nr 301.

**      **      **

  Sygnatura: PO IV WOS 1111.4.2017 z dnia 30-06-2017

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej w konkursie na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze - etap 1

W dniu 30 czerwca 2017 roku w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się I etap konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze tj. wstępna selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.

Po analizie dokumentów złożonych przez kandydatów na staż urzędniczy, Komisja zakwalifikowała do II etapu konkursu (praktyczny sprawdzian umiejętności), który odbędzie się w dniu 04 lipca 2017 roku o godzinie 9.00 - nw. osoby ...

**      **      **

  Sygnatura: PO IV WOS 1111.4.2017 z dnia 12-06-2017

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa Jeleniej Górze ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze.

Ilość etatów: 1

Konkurs odbędzie się w dniu 3 lipca 2017 roku o godz. 9:00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej Jeleniej Górze przy ul. Muzealnej 9

Dokumenty należy składać w terminie do 27 czerwca 2017 roku w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, w sekretariacie Prokuratora Okręgowego, lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego), przekazując dokumenty należy powołać się na sygnaturę konkursową: PO IV WOS 1111.4.2017

Ilość etapów konkursu : 3

Komisja, po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu, ustala listę kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu.
Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu na dzień 3 lipca 2017 roku zostanie zamieszczona na stronie internetowej tut. Prokuratury Okręgowej oraz w jej siedzibie w dniu 30 czerwca 2017 roku.

**      **      **

  Sygnatura: PO IV WOS 1111.2.2017 z dnia 16-05-2017

Komunikat o wynikach konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze

Prokurator Okręgowy w Jeleniej Górze informuje:

Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem nr 33/2017 Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 6 kwietnia 2017 r. w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze, w dniu 15 maja 2017 roku przeprowadziła III etap konkursu określonego w powołanym zarządzeniu, stosownie do §9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z 2016 r., poz. 1838).

Na podstawie sporządzonego przez Komisję protokołu z przebiegu III etapu konkursu, będącego jednocześnie końcowym protokołem przebiegu konkursu, stwierdzam:

Kandydatem, który uzyskał w dwóch punktowanych etapach konkursu, tj. w etapie II i III, największą łączną liczbę punktów jest: ...

**      **      **

Sygnatura: PO IV WOS 1111.2.2017 z dnia 15-05-2017

Komunikat w sprawie konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze

Ogłoszenie wyniku końcowego konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze nastąpi w dniu 16 maja 2017 roku.**      **      **

  Sygnatura: PO IV WOS 1111.2.2017 z dnia 09-05-2017

Komunikat w sprawie konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze

Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem nr 33/2017 Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 6 kwietnia w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze, po przeprowadzeniu II etapu konkursu określonego w powołanym zarządzeniu, polegającego stosownie do §6 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z 2016 r., poz. 1838), polegającego na:
- rozwiązaniu przez kandydatów testu obejmującego 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami sądów i prokuratury,
- pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa karnego materialnego; praca pisemna polegać może na rozwiązaniu kazusu procesowego, w warunkach określonych w §8 ust.1 cyt. Rozporządzenia oraz po dokonaniu oceny prac kandydatów stosowanie do zasad wynikających z §8 ust. 3 i 4 cyt. Rozporządzenia,

ustala listę dopuszczonych do III etapu konkursu z uwagi na spełnienie przez nich podczas II etapu konkursu wymogów określonych w §9 ust. 1 cyt. Rozporządzenia, tj. kandydatów którzy uzyskali co najmniej 29 punktów, w tym co najmniej 4 punkty z pracy pisemnej w osobach ...

**      **      **

  Sygnatura: PO IV WOS 1111.2.2017 z dnia 24-04-2017

Komunikat w sprawie konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze

Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem nr 33/2017 Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 6 kwietnia w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze, po przeprowadzeniu w dniu 24 kwietnia 2017 roku I etapu konkursu określonego powołanym zarządzeniem, polegającego stosownie do §7 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystena prokuratora (Dz. U. z 2016 r., poz. 1838), polegającego na ocenie:
- czy zgłoszenie kandydata spełnia wymogi formalne określone w §3 ust. 1 w/wym. Rozporządzenia oraz czy zostało złożone w terminie,
- czy kandydat spełnia wymogi formalne określone w art. 176§1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku - Prawo o prokuraturze,

ustala listę kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu w osobach ...

Jednocześnie Komisja zwraca się do kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu o zgłoszenie się w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze w terminie wyznaczonym na przeprowadzenie II etapu konkursu z dokumentami potwierdzającymi tożsamość kandydatów z fotografiami.

**      **      **

  Sygnatura: PO II Ds. 8.2017.S z dnia 04-04-2017

Informacja w sprawie pokrzywdzonych wierzycieli spółki PPU "Chwastek" sp. z o. o.

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze, Wydział II ds. Przestępczości Gospodarczej, informuje wszystkich pokrzywdzonych wierzycieli spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowego "Chwastek" spółka z o. o. z siedzibą w Ptaszowie-Brunowie , iż w dniu 30 marca 2017 roku podjęto zawieszone śledztwo przeciwko Tomaszowi C. podejrzanemu o czyn z art. 300§3 kk i art. 217§3 kk w zw. z art. 11§2kk w zw. z art 12kk i art. 62§2 kks w zw. z art. 9§3 kks w zw. z art. 8§1 kks i Zenonowi C. podejrzanemu o czyn z art. 300§3kk i art. 273kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 12 kk i 62§2 kks w zw. z art. 9§3 kks w zw. z art. 8§1 kks, to jest o czyny związane z udaremnieniem lub uszczupleniem zaspokojenia wielu wierzycieli w związku z prośbą upadłości.

Jednocześnie na podstawie art. 131§2 i §3, art. 22§2 kpk, art 459§2 i 465§1 i 2 kpk, art. 122 i 460 kpk zawiadamia się wszystkich pokrzywdzonych i ich pełnomocników, że na powyższe postanowienie służy zażalenie pokrzywdzonemu oraz podejrzanemu. Zażalenie wnosi się do sądu właściwego do rozpoznania sprawy, za pośrednictwem ...

**      **      **

  Sygnatura: PO IV WOS 1110.4.2017 z dnia 06-04-2017

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko asesora w Prokuraturze Rejonowej w Zgorzelcu

Prokurator Okręgowy w Jeleniej Górze informuje o wszczęciu procedury naboru na 1 wolne stanowisko asesora w Prokuraturze Rejonowej w Zgorzelcu.

Osoby zainteresowane uzyskaniem nominacji i spełniające wymogi do mianowania na stanowisko asesora określone w ustawie z dnia 28 stycznia 2016 roku ? Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2016r., poz. 177), winny w terminie do dnia 5 maja 2017 roku złożyć stosowny wniosek adresowany do Prokuratora Generalnego za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze.

**      **      **

  Sygnatura: PO IV WOS 1111.2.2017 z dnia 23-03-2017

Konkurs na stanowisko asystenta prokuratora

Prokuratura Okręgowa Jeleniej Górze ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze.

Ilość etatów: 1

Konkurs rozpocznie się w dniu 24 kwietnia 2017 roku, o godz. 9:00, w sali konferencyjnej w siedzibie Prokuratury Okręgowej Jeleniej Górze przy ul. Muzealnej 9.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 14 kwietnia 2017 roku w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, w sekretariacie Prokuratora Okręgowego, lub za pośrednictwem operatora pocztowego (decyduje data nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora). Przekazując dokumenty należy powołać się na sygnaturę konkursową - PO IV WOS 1111.2.2017.

**      **      **

  Sygnatura: PO IV WOS 1111.1.2017 z dnia 14-03-2017

rotokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w konkursie na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze na stanowisko INFORMATYKA

W dniu 13 marca 2017 roku o godz. 14:00 w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się III etap konkursu na staż urzędniczy, tj. rozmowa kwalifikacyjna - egzamin teoretyczny.

Komisja po dokonaniu oceny odpowiedzi kandydata biorącego udział w konkursie, jednogłośnie wybrała na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze Pana ...

.
**      **      **

  Sygnatura: PO IV WOS 1111.1.2017 z dnia 03-03-2017

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w konkursie na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze na stanowisko INFORMATYKA

W dniu 03 marca 2017 roku o godzinie 9:00 w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się II etap konkursu na staż urzędniczy, tj. praktyczny sprawdzian umiejętności kandydatów.

Komisja po dokonaniu oceny pracy kandydata biorącego udział w konkursie na staż urzędniczy w skali od 1 do 10 punktów, przyznała mu 7,28 pkt oraz podjęła uchwałę o dopuszczeniu go do III etapu konkursu
...

**      **      **

  Sygnatura: PO IV WOS 1111.1.2017 z dnia 28-02-2017

Protokół z posiedzenia komisji Komisji Konkursowej w konkursie na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze na stanowisko Informatyk

W dniu 28 lutego 2017 roku w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się I etap konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze na stanowisko informatyk tj. wstępna selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.

Po analizie dokumentów złożonych przez 1 kandydata na staż urzędniczy, Komisja zakwalifikowała do II etapu konkursu (praktyczny sprawdzian umiejętności), który odbędzie się w dniu 03 marca 2017 roku o godzinie 9.00 - 1 kandydata ...

**      **      **

  Sygnatura: PO III 1111.1.2017 z dnia 09-02-2017

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze na stanowisko Informatyk

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze na stanowisko:

INFORMATYK (cały etat)

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 24 lutego 2017 roku w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, w sekretariacie Prokuratora Okręgowego lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego). Przekazując dokumenty należy powołać się na sygnaturę konkursową: PO III 1111.1.2017 z adnotacją "Konkurs".

Pierwszy etap konkursu (bez udziału kandydatów) odbędzie się w dniu 28 lutego 2017 roku. Drugi etap Konkursu - praktyczne sprawdzenie umiejętności kandydatów - odbędzie się w dniu 3 marca 2017 roku o godzinie 9.00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze ul. Muzealna 9 pokój 314.
Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu na dzień 3 marca 2017 roku zostanie zamieszczona na stronie internetowej tut. Prokuratury Okręgowej oraz w jej siedzibie w dniu 28 lutego 2017 roku.

**      **      **

Ogłoszenia archiwalne z roku:

   2006     2007     2008     2009     2010     2011     2012     2013     2014     2015  

   2016     2017  

_______________________________________________________

Przeglądarka Adobe Acrobat Reader do pobrania
ze strony www.adobe.com


Aktualności

Z dnia: 21-08-2017
Opublikowaliśmy protokół z otwarcia i oceny ofert w postępowaniu nr PO VII WB 230.82(1).2017 - "Przewóz i przechowywanie zwłok na terenie objętym zasięgiem działania Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze" - Zadanie Nr 4


Z dnia: 18-08-2017
W dniu dzisiejszym opublikowaliśmy protokół z posiedzenia komisji Konkursowej z I etapu konkursu nr PO IV WOS 1111.5.2017 na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze na stanowisko audytor wewnętrzny.


Z dnia: 16-08-2017
Opublikowaliśmy protokół z otwarcia, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty dla ogłoszenia o zamówieniu nr PO VII WB 230.82(2).2017.


Z dnia: 11-08-2017
Opublikowaliśmy komunikat prasowy nr 27/2017 w sprawie zastosowania środka zapobiegawczego wobec dwóch podejrzanych, którzy grozili pokrzywdzonemu pozbawieniem życia i nakazywali mu odwołanie złożonych wcześniej zeznań.


Z dnia: 10-08-2017
Prokurator Okręgowy w Jeleniej Górze informuje o wszczęciu procedury naboru na 1 wolne stanowisko asesora w Prokuraturze Rejonowej w Bolesławcu.
Obywatel w postępowaniu karnym
Obywatel w postępowaniu cywilnym
Obywatel w postępowaniu sądowo-admnistracyjnym

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków


Jesteś 47383 gościem
na tej stronie od 1 stycznia 2017 r.

W roku 2016 odwiedzono nas
55 975 razy.Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
ul. Muzealna 9,              58-500 Jelenia Góra
tel.: 75 642-84-00          fax: 75 642-84-34
NIP: 611-12-54-155       REGON: 000569504