Ogłoszenia

  Sygnatura: PO IV WOS 1111.4.2017 z dnia 12-06-2017

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa Jeleniej Górze ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze.

Ilość etatów: 1

Konkurs odbędzie się w dniu 3 lipca 2017 roku o godz. 9:00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej Jeleniej Górze przy ul. Muzealnej 9

Dokumenty należy składać w terminie do 27 czerwca 2017 roku w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, w sekretariacie Prokuratora Okręgowego, lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego), przekazując dokumenty należy powołać się na sygnaturę konkursową: PO IV WOS 1111.4.2017

Ilość etapów konkursu : 3

Komisja, po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu, ustala listę kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu.
Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu na dzień 3 lipca 2017 roku zostanie zamieszczona na stronie internetowej tut. Prokuratury Okręgowej oraz w jej siedzibie w dniu 30 czerwca 2017 roku.

**      **      **

  Sygnatura: PO IV WOS 1111.2.2017 z dnia 16-05-2017

Komunikat o wynikach konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze

Prokurator Okręgowy w Jeleniej Górze informuje:

Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem nr 33/2017 Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 6 kwietnia 2017 r. w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze, w dniu 15 maja 2017 roku przeprowadziła III etap konkursu określonego w powołanym zarządzeniu, stosownie do §9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z 2016 r., poz. 1838).

Na podstawie sporządzonego przez Komisję protokołu z przebiegu III etapu konkursu, będącego jednocześnie końcowym protokołem przebiegu konkursu, stwierdzam:

Kandydatem, który uzyskał w dwóch punktowanych etapach konkursu, tj. w etapie II i III, największą łączną liczbę punktów jest: ...

**      **      **

Sygnatura: PO IV WOS 1111.2.2017 z dnia 15-05-2017

Komunikat w sprawie konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze

Ogłoszenie wyniku końcowego konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze nastąpi w dniu 16 maja 2017 roku.**      **      **

  Sygnatura: PO IV WOS 1111.2.2017 z dnia 09-05-2017

Komunikat w sprawie konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze

Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem nr 33/2017 Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 6 kwietnia w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze, po przeprowadzeniu II etapu konkursu określonego w powołanym zarządzeniu, polegającego stosownie do §6 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z 2016 r., poz. 1838), polegającego na:
- rozwiązaniu przez kandydatów testu obejmującego 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami sądów i prokuratury,
- pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa karnego materialnego; praca pisemna polegać może na rozwiązaniu kazusu procesowego, w warunkach określonych w §8 ust.1 cyt. Rozporządzenia oraz po dokonaniu oceny prac kandydatów stosowanie do zasad wynikających z §8 ust. 3 i 4 cyt. Rozporządzenia,

ustala listę dopuszczonych do III etapu konkursu z uwagi na spełnienie przez nich podczas II etapu konkursu wymogów określonych w §9 ust. 1 cyt. Rozporządzenia, tj. kandydatów którzy uzyskali co najmniej 29 punktów, w tym co najmniej 4 punkty z pracy pisemnej w osobach ...

**      **      **

  Sygnatura: PO IV WOS 1111.2.2017 z dnia 24-04-2017

Komunikat w sprawie konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze

Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem nr 33/2017 Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 6 kwietnia w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze, po przeprowadzeniu w dniu 24 kwietnia 2017 roku I etapu konkursu określonego powołanym zarządzeniem, polegającego stosownie do §7 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystena prokuratora (Dz. U. z 2016 r., poz. 1838), polegającego na ocenie:
- czy zgłoszenie kandydata spełnia wymogi formalne określone w §3 ust. 1 w/wym. Rozporządzenia oraz czy zostało złożone w terminie,
- czy kandydat spełnia wymogi formalne określone w art. 176§1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku - Prawo o prokuraturze,

ustala listę kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu w osobach ...

Jednocześnie Komisja zwraca się do kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu o zgłoszenie się w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze w terminie wyznaczonym na przeprowadzenie II etapu konkursu z dokumentami potwierdzającymi tożsamość kandydatów z fotografiami.

**      **      **

  Sygnatura: PO II Ds. 8.2017.S z dnia 04-04-2017

Informacja w sprawie pokrzywdzonych wierzycieli spółki PPU "Chwastek" sp. z o. o.

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze, Wydział II ds. Przestępczości Gospodarczej, informuje wszystkich pokrzywdzonych wierzycieli spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowego "Chwastek" spółka z o. o. z siedzibą w Ptaszowie-Brunowie , iż w dniu 30 marca 2017 roku podjęto zawieszone śledztwo przeciwko Tomaszowi C. podejrzanemu o czyn z art. 300§3 kk i art. 217§3 kk w zw. z art. 11§2kk w zw. z art 12kk i art. 62§2 kks w zw. z art. 9§3 kks w zw. z art. 8§1 kks i Zenonowi C. podejrzanemu o czyn z art. 300§3kk i art. 273kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 12 kk i 62§2 kks w zw. z art. 9§3 kks w zw. z art. 8§1 kks, to jest o czyny związane z udaremnieniem lub uszczupleniem zaspokojenia wielu wierzycieli w związku z prośbą upadłości.

Jednocześnie na podstawie art. 131§2 i §3, art. 22§2 kpk, art 459§2 i 465§1 i 2 kpk, art. 122 i 460 kpk zawiadamia się wszystkich pokrzywdzonych i ich pełnomocników, że na powyższe postanowienie służy zażalenie pokrzywdzonemu oraz podejrzanemu. Zażalenie wnosi się do sądu właściwego do rozpoznania sprawy, za pośrednictwem ...

**      **      **

  Sygnatura: PO IV WOS 1110.4.2017 z dnia 06-04-2017

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko asesora w Prokuraturze Rejonowej w Zgorzelcu

Prokurator Okręgowy w Jeleniej Górze informuje o wszczęciu procedury naboru na 1 wolne stanowisko asesora w Prokuraturze Rejonowej w Zgorzelcu.

Osoby zainteresowane uzyskaniem nominacji i spełniające wymogi do mianowania na stanowisko asesora określone w ustawie z dnia 28 stycznia 2016 roku ? Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2016r., poz. 177), winny w terminie do dnia 5 maja 2017 roku złożyć stosowny wniosek adresowany do Prokuratora Generalnego za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze.

**      **      **

  Sygnatura: PO IV WOS 1111.2.2017 z dnia 23-03-2017

Konkurs na stanowisko asystenta prokuratora

Prokuratura Okręgowa Jeleniej Górze ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze.

Ilość etatów: 1

Konkurs rozpocznie się w dniu 24 kwietnia 2017 roku, o godz. 9:00, w sali konferencyjnej w siedzibie Prokuratury Okręgowej Jeleniej Górze przy ul. Muzealnej 9.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 14 kwietnia 2017 roku w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, w sekretariacie Prokuratora Okręgowego, lub za pośrednictwem operatora pocztowego (decyduje data nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora). Przekazując dokumenty należy powołać się na sygnaturę konkursową - PO IV WOS 1111.2.2017.

**      **      **

  Sygnatura: PO IV WOS 1111.1.2017 z dnia 14-03-2017

rotokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w konkursie na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze na stanowisko INFORMATYKA

W dniu 13 marca 2017 roku o godz. 14:00 w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się III etap konkursu na staż urzędniczy, tj. rozmowa kwalifikacyjna - egzamin teoretyczny.

Komisja po dokonaniu oceny odpowiedzi kandydata biorącego udział w konkursie, jednogłośnie wybrała na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze Pana ...

.
**      **      **

  Sygnatura: PO IV WOS 1111.1.2017 z dnia 03-03-2017

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w konkursie na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze na stanowisko INFORMATYKA

W dniu 03 marca 2017 roku o godzinie 9:00 w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się II etap konkursu na staż urzędniczy, tj. praktyczny sprawdzian umiejętności kandydatów.

Komisja po dokonaniu oceny pracy kandydata biorącego udział w konkursie na staż urzędniczy w skali od 1 do 10 punktów, przyznała mu 7,28 pkt oraz podjęła uchwałę o dopuszczeniu go do III etapu konkursu
...

**      **      **

  Sygnatura: PO IV WOS 1111.1.2017 z dnia 28-02-2017

Protokół z posiedzenia komisji Komisji Konkursowej w konkursie na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze na stanowisko Informatyk

W dniu 28 lutego 2017 roku w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się I etap konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze na stanowisko informatyk tj. wstępna selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.

Po analizie dokumentów złożonych przez 1 kandydata na staż urzędniczy, Komisja zakwalifikowała do II etapu konkursu (praktyczny sprawdzian umiejętności), który odbędzie się w dniu 03 marca 2017 roku o godzinie 9.00 - 1 kandydata ...

**      **      **

  Sygnatura: PO III 1111.1.2017 z dnia 09-02-2017

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze na stanowisko Informatyk

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze na stanowisko:

INFORMATYK (cały etat)

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 24 lutego 2017 roku w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, w sekretariacie Prokuratora Okręgowego lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego). Przekazując dokumenty należy powołać się na sygnaturę konkursową: PO III 1111.1.2017 z adnotacją "Konkurs".

Pierwszy etap konkursu (bez udziału kandydatów) odbędzie się w dniu 28 lutego 2017 roku. Drugi etap Konkursu - praktyczne sprawdzenie umiejętności kandydatów - odbędzie się w dniu 3 marca 2017 roku o godzinie 9.00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze ul. Muzealna 9 pokój 314.
Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu na dzień 3 marca 2017 roku zostanie zamieszczona na stronie internetowej tut. Prokuratury Okręgowej oraz w jej siedzibie w dniu 28 lutego 2017 roku.

**      **      **

Ogłoszenia archiwalne z roku:

   2006     2007     2008     2009     2010     2011     2012     2013     2014     2015  

   2016     2017  

_______________________________________________________

Przeglądarka Adobe Acrobat Reader do pobrania
ze strony www.adobe.com


Aktualności

Z dnia: 24-06-2017
Opublikowaliśmy komunikat prasowy nr 19/2017 dotyczący aktu oskarżenia p-ko trzem osobom, którym zarzucono przestępstwa wewnątrzwspólnotowego nabycia znacznych ilości środków odurzających.


Z dnia: 23-06-2017
Opublikowaliśmy komunikat prasowy nr 18/2017 dotyczący śmierci Magdaleny Ż. na terenie Egiptu.


Z dnia: 12-06-2017
Prokuratura Okręgowa Jeleniej Górze ogłasza konkurs PO IV WOS 1111.4.2017 na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze. Dokumenty należy składać w terminie do 27 czerwca 2017 roku.


Z dnia: 09-06-2017
Dokonaliśmy publikacji materiałów dotyczących Międzynarodowej Konferencji Prokuratur poświęconej "Transgranicznemu zwalczaniu przestępczości na polsko-saksońskim pograniczu".


Z dnia: 06-06-2017
Opublikowaliśmy komunikat prasowy nr 17/2017 w sprawie wyroku Sądu Okręgowego p-ko Wojciechowi P., który z oskarżenia Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze, stanął pod zarzutem popełnienia przestępstwa z art. 148kk i innych
Obywatel w postępowaniu karnym
Obywatel w postępowaniu cywilnym
Obywatel w postępowaniu sądowo-admnistracyjnym

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków


Jesteś 40465 gościem
na tej stronie od 1 stycznia 2017 r.

W roku 2016 odwiedzono nas
55 975 razy.Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
ul. Muzealna 9,              58-500 Jelenia Góra
tel.: 75 642-84-00          fax: 75 642-84-34
NIP: 611-12-54-155       REGON: 000569504