Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko asesora w Prokuraturze Rejonowej w Kamiennej Górze - Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokurator Okręgowy w Jeleniej Górze informuje o wszczęciu procedury naboru na 1 wolne stanowisko asesora w Prokuraturze Rejonowej w Kamiennej Górze.


Osoby zainteresowane uzyskaniem nominacji i spełniające wymogi do mianowania na stanowisko asesora określone w ustawie z dnia 28 stycznia 2016 roku – Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2016r., poz. 177), winny w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 roku złożyć stosowny wniosek adresowany do Prokuratora Generalnego za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze.


Do wniosku należy dołączyć dokumenty, o których mowa w art. 77 § 1 cyt. wyżej ustawy, a ponadto:

  • oświadczenia o posiadaniu wyłącznie obywatelstwa polskiego, korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich, oświadczenia, iż kandydat nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, oświadczenia kandydata czy był karany za wykroczenia i o toczących się postępowaniach w sprawach o wykroczenia, w których jest obwinionym,
  • oryginału, odpisu lub poświadczonej notarialnie kserokopii dyplomu ukończenia studiów prawniczych w Polsce i uzyskaniu tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce,
  • oryginału, odpisu lub poświadczonej notarialnie kopii dokumentu poświadczającego złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego
  • oświadczenia kandydata, że nie pełnił służby zawodowej, nie pracował lub nie był współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa, wymienionych w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016r., poz. 152), ani też nie był sędzią, który orzekając uchybił godności urzędu sprzeniewierzając się niezawisłości sędziowskiej, co zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem,
  • wypełnioną ankietę personalną,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby powyższego naboru (druk ankiety personalnej i oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do pobrania ze strony internetowej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze),
  • życiorys,
  • oświadczenie kandydata zawierające informację o jego ewentualnym wcześniejszym ubieganiu się o mianowanie na stanowiska asesorskie (ze wskazaniem daty i jednostki prokuratury).

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko asesora w Prokuraturze Rejonowej w Kamiennej Górze

Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-04-16
Publikacja w dniu:
2018-04-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-04-16
Publikacja w dniu:
2018-04-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-04-16
Publikacja w dniu:
2018-04-16
Opis zmiany:
b/d
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze
2018 Copyright by Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Agencja iArt