Dostawa, montaż i uruchomienie modułowego UPS wraz z akumulatorami - Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

1. Nazwa Zamawiającego: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

2. Dane kontaktowe: 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna 9, k.swiatek@jgora.po.gov.pl, tel. 75 64 28 499


3. Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa, montaż i uruchomienie modułowego UPS wraz z akumulatorami o specyfikacji według załącznika nr 1


4. Termin realizacji zamówienia: do dnia 27 grudnia 2018r.


5. Miejsce, termin i forma złożenia oferty: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze w terminie do dnia 30 listopada 2018r. do godz. 10:00 w formie elektronicznej lub pisemnie na wskazane powyżej adresy


6. Kryteria oceny ofert:

Cena, okres gwarancji (minimum 3 lata), czas usunięcia awarii w proporcji 75/20/5

Obliczenie liczby punktów przyznanych każdej ofercie zostanie dokonane na podstawie poniższych wzorów:

 

Opis kryterium „Cena oferty brutto”:

 

W ramach oceny kryterium Cena oferty brutto Zamawiający bierze pod uwagę cenę zaoferowaną przez Wykonawcę za wykonanie przedmiotu zamówienia


Ocena kryterium przebiegać będzie w oparciu o poniższy wzór:

 

C =  (najniższa cena oferty spośród zakwalifikowanych ofert / cena badanej oferty) x 75 pkt.


W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 75 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.


Opis kryterium „okres gwarancji”:

Przedmiotowe kryterium będzie rozpatrywane na podstawie informacji podanej przez Wykonawcę.


Liczba punktów w przedmiotowym kryterium zostanie obliczona według następującego wzoru:

 

G =  (termin świadczenia usług gwarancyjnych badanej oferty / najdłuższy zaoferowany termin świadczenia usług gwarancyjnych) x 20 pkt


Termin należy określić w miesiącach.

Oferowany przez Wykonawcę termin nie może być krótszy niż 36 miesięcy

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.


Opis kryterium „Czas usunięcia Awarii”:

Kryterium „Czas usunięcia Awarii” będzie rozpatrywane na podstawie długości czasu usunięcia Awarii zadeklarowanego przez Wykonawcę.


Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:


A = (najkrótszy czas spośród zakwalifikowanych ofert / czas oferowany) x 5 pkt


Termin należy określić w godzinach.

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 5 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.


7. Miejsce i termin otwarcia ofert: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze 30 listopada 2018r. g. 10:20


8. Termin związania ofertą: 7 grudnia 2018r. g. 11:00Rejestr zmian dla: Dostawa, montaż i uruchomienie modułowego UPS wraz z akumulatorami

Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-23
Publikacja w dniu:
2018-11-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-23
Publikacja w dniu:
2018-11-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-23
Publikacja w dniu:
2018-11-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-23
Publikacja w dniu:
2018-11-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-23
Publikacja w dniu:
2018-11-23
Opis zmiany:
b/d
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze
2019 Copyright by Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Agencja iArt