Informacja publiczna - Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Przed przekazaniem pytania prosimy o zapoznanie się z całością poniższej informacji.

Każdy ma prawo do uzyskania informacji o działalności Prokuratury Okręgowej w jeleniej Górze w zakresie przewidzianym w ustawie o dostępie do informacji publicznej.
Podstawowe informacje są zamieszczane na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.


Informacja Publiczna

W świetle art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej „każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie".

Ponadto art. 6 ustawy wskazuje przykładowo, co jest informacją publiczną. Jest nią m.in. informacja o:

 • polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o: zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej, projektowaniu aktów normatywnych, programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań,
 • podmiotach, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o: statusie prawnym lub formie prawnej, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach, strukturze własnościowej podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3-5, majątku, którym dysponują,
 • zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o: trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych, trybie działania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej, sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych, sposobach przyjmowania i załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych, naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska, w zakresie określonym w przepisach odrębnych,
 • danych publicznych, w tym: treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć oraz dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających, stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej, informacja o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych, treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu,
 • majątku publicznym, w tym o: majątku Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, innych prawach majątkowych przysługujących państwu i jego długach, majątku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządów zawodowych i gospodarczych oraz majątku osób prawnych samorządu terytorialnego, a także kas chorych, majątku podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5, pochodzącym z zadysponowania majątkiem, o którym mowa w lit. a)-c), oraz pożytkach z tego majątku i jego obciążeniach, dochodach i stratach spółek handlowych, w których podmioty, o których mowa w lit. a)-c), mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat, długu publicznym, pomocy publicznej, ciężarach publicznych.


Wyłączenia z zakresu informacji publicznej

Art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej pozwala na określenie informacji, które, chociaż zgodnie z definicją ustawową mają charakter publiczny, to z uwagi na inne unormowania nie mogą zostać uznane za publiczne. Zgodnie z ust. 1. art. 5 ustawy, prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

 • tajemnica państwowa i służbowa (uregulowana głównie w ustawie o ochronie informacji niejawnych). 
  tajemnica skarbowa (uregulowana w ustawie Ordynacja podatkowa - Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60). Stanowią ją indywidualne dane zawarte w deklaracji oraz innych dokumentach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów objęte są tajemnicą skarbową.
 • tajemnica Instytutu Pamięci Narodowej (uregulowana w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Dz. U. z 1998 r. Nr 155 poz. 1016). Zgodnie z art. 20 ustawy, Pracownicy Instytutu Pamięci, także po ustaniu stosunku pracy, są obowiązani zachować w tajemnicy wiadomości związane z działalnością Instytutu Pamięci, powzięte w związku z zatrudnieniem w Instytucie Pamięci, z wyjątkiem uzyskanych w toku badań naukowych. Prezes Instytutu Pamięci oraz członkowie Kolegium Instytutu Pamięci są obowiązani, także po upływie kadencji albo ustaniu członkostwa, do zachowania w tajemnicy wiadomości, do których mieli dostęp w związku z wykonywaną funkcją. Nie dotyczy to faktów powszechnie znanych.
 • tajemnica bankowa (uregulowana w ustawie Prawo bankowe). Zgodnie z art. 104 tej ustawy, bank, osoby w nim zatrudnione oraz osoby, za których pośrednictwem bank wykonuje czynności bankowe, są obowiązane zachować tajemnicę bankową, która obejmuje wszystkie informacje dotyczące czynności bankowej, uzyskane w czasie negocjacji, w trakcie zawierania i realizacji umowy, na podstawie której bank tę czynność wykonuje.
 • tajemnice zawodowe (w przypadku lekarzy, adwokatów, radców prawnych, biegłych rewidentów, dziennikarzy, agentów i brokerów  ubezpieczeniowych, również odnośnie funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, notariuszy, farmaceutów, zarządców nieruchomości, rzeczników patentowych, komorników, dziennikarzy, doradców podatkowych, w obrocie papierami wartościowymi. Jest uregulowana we właściwych ustawach dotyczących wymienionych zawodów).
 • tajemnica statystyczna (Uregulowana w ustawie o Statystyce publicznej - Dz.U. z 1995 r. Nr 88 poz. 439). Zgodnie z art. 10 ustawy zbierane i gromadzone w badaniach statystycznych statystyki publicznej, dane indywidualne i dane osobowe są poufne i podlegają szczególnej ochronie; dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do tworzenia przez służby statystyki publicznej operatu do badań statystycznych prowadzonych przez te służby; udostępnianie lub wykorzystywanie danych indywidualnych i danych osobowych dla innych niż podane celów jest zabronione (tajemnice statystyczne).


Dodatkowe informacje w zakresie dotyczącym działalnosci Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze są udostępniane w odpowiedzi na wniosek.W celu złożenia wniosku prosimy o skorzystanie z formularza. Wniosek można wypełnić komputerowo  i wydrukować lub wypełnić ręcznie.

Wypełniony wniosek można przesłać faksem na nr +48 75 6428 434, za pomocą platrormy ePUAP bądź pocztą na adres:

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

ul. Muzealna 9

58-500 Jelenia Góra

Rejestr zmian dla: Informacja publiczna

Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-10-26
Publikacja w dniu:
2018-10-26
Opis zmiany:
b/d
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze
2021 Copyright by Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Agencja iArt