Komunikat prasowy nr 11/2019 - Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

25 stycznia 2019 roku odbyła się narada kierownictwa Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze i jednostek podległych podsumowująca wyniki pracy w 2018 roku.

Był to kolejny rok po przeprowadzonych przed trzema laty głębokich zmianach legislacyjnych i strukturalnych w zakresie funkcjonowania Prokuratury, jakie zostały wprowadzone ustawą z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze, szeregiem przepisów wykonawczych do tej ustawy, a także dużą modyfikacją procedury karnej poprzez odejście od tak zwanego „kontradyktoryjnego” modelu procesu. Trzyletni okres, pozwala na stwierdzenie, że nowe rozwiązania organizacyjne przyczyniły się do znaczącego wzrostu efektywności pracy prokuratury, przy jednocześnie zwiększonej ilości prowadzonych postępowań.
 

Więcej spraw, większa skuteczność w ściganiu przestępstw.
 

W porównaniu z rokiem 2015, wpływ spraw do prokuratur okręgu jeleniogórskiego zwiększył się o blisko 40 %  (w minionym roku przyjęto do prowadzenia i załatwiono ponad 5 tysięcy spraw więcej). Podobnemu zwiększeniu uległo średnie obciążenie poszczególnych prokuratorów. W 2018 roku odnotowano także większy odsetek i ilość aktów oskarżenia – skierowano ich blisko 5 tysięcy, trzy na cztery sprawy, w których przedstawiano zarzuty podejrzanemu, kończyły się wniesieniem aktu oskarżenia, w 2015 roku odsetek ten przekraczał nieco 50 %. Jednocześnie, zwiększona ilość prowadzonych przez Prokuraturę Okręgową w Jeleniej Górze oraz podległe prokuratury rejonowe śledztw nie wpłynął negatywnie na odsetek spraw załatwionych oraz długotrwałość postępowań.
 

Więcej mienia odebranego przestępcom.
 

Jednym z priorytetów w działaniu Prokuratury jest dążenie do odebrania sprawcom korzyści majątkowych jakie osiągnęli z popełnianych przestępstw. W ubiegłym roku, tytułem zabezpieczenia majątkowego, tylko w sprawach prowadzonych przez Prokuraturę Okręgową w Jeleniej Górze skutecznie zatrzymano ujawniony u podejrzanych majątek o łącznej wartości przekraczającej 4 miliony złotych, a zatem ponad trzykrotnie więcej niż we wszystkich prokuraturach okręgu jeleniogórskiego w 2015 roku.
 

Więcej spraw prowadzonych na szczeblu Prokuratury Okręgowej.

Założenia wprowadzonych w 2016 roku reform przewidywały odciążenie prokuratur ze szczebla rejonowego, poprzez przejęcie do prowadzenia spraw o najpoważniejeszym charakterze przez prokuratury okręgowe. Ponadto, aktualnie każdy prokurator Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, w tym prokuratorzy sprawujący funkcje kierownicze osobiście prowadzi postępowania karne. W 2018 roku w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze prowadzono ponad dwa razy więcej spraw niż w 2015 roku przy takiej samej liczbie prokuratorów.
W samym 2018 roku Prokuratura Okręgowa przejęła do prowadzenia z podległych prokuratur rejonowych 82 postępowania dotyczące najpoważniejszych zdarzeń o charakterze kryminalnym i gospodarczym. Dla porównania, w 2015 roku było to 19, a w 2014 roku 10 spraw. W porównaniu do okresu sprzed reformy, w ubiegłym roku, obciążenie poszczególnych prokuratorów na szczeblu Prokuratury Okręgowej zwiększyło się ponad dwukrotnie.
 

Profesjonalizacja prokuratury.
 

W połowie 2016 roku w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze utworzono Wydział do spraw Przestępczości Gospodarczej specjalizujący się w walce z najpoważniejszą przestępczością o charakterze finansowym i podatkowym. W 2018 roku w sprawach gospodarczych skierowano łącznie 17 aktów oskarżenia przeciwko 26 osobom, przy jedynie dwóch oskarżonych w tego rodzaju sprawach w roku 2015. Zastosowano zabezpieczenie majątkowe wobec 24 osób, podczas gdy w  sprawach z tej kategorii w 2015 roku instytucja ta nie była w ogóle stosowana. Wyspecjalizowani prokuratorzy zajmują się sprawami z zakresu błędów medycznych, cyberprzestępczości, czy ochrony środowiska, gdzie prowadzone są między innymi sprawy dotyczące pożarów wysypisk śmieci, nielegalnego składowania odpadów oraz ich nielegalnego przywozu z zagranicy.
 

Wiele poważnych śledztw.
 

W Wydziale do spraw Przestępczości Gospodarczej prowadzone jest między innymi postępowanie dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej wielomilionowych oszustw podatkowych przy sprowadzaniu pojazdów z zagranicy. Sprawcy zostali na wniosek Prokuratury tymczasowo aresztowani. Ponadto w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze w ubiegłym roku prowadzonych było i jest wiele poważnych i skomplikowanych śledztw, między innymi w sprawie mającej miejsce w styczniu 2018 roku katastrofy budowlanej w Mirsku wywołanej wybuchem butli z gazem, zakończonego aktem oskarżenia. W Wydziale Śledczym prowadzone jest między innymi postępowanie dotyczące grupy przestępczej zajmującej się wytwarzaniem i handlem narkotykami, w którym zarzuty udziału w grupie usłyszało pięciu  funkcjonariuszy Policji z Bogatyni i Zgorzelca. Inne śledztwo dotyczy wielomilionowych oszustw przy rewitalizacji dawnej  kopalni w Wałbrzychu. Przy realizacji inwestycji wyprowadzono majątek o wartości przekraczającej 20 milionów złotych oraz dokonano oszustw podatkowych na kwotę blisko 10 milionów złotych. W ubiegłym roku w tej sprawie zatrzymano i przedstawiono zarzuty pięciu osobom.

W Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze prowadzone są również sprawy spoza obszaru właściwości przekazane przez jednostki wyższego rzędu, jak śledztwo dotyczące nieprawidłowości przy kontraktowaniu świadczeń w Mazowieckim Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia, w którym zarzutami objęty został między innymi były wiceminister zdrowia Sławomir Neumann. Efektywne działania Prokuratury znajdują również odzwierciedlenie w rezultatach spraw kierowanych do sądów. W 2018 roku nie odnotowano niepowodzeń w postaci prawomocnych uniewinnień. Osiągnięte w 2018 roku wyniki w wielu najistotniejszych aspektach plasują okręg jeleniogórski w pierwszej trójce prokuratur regionu dolnośląskiego.

Rejestr zmian dla: Komunikat prasowy nr 11/2019

Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
Rzecznik Prasowy
Opublikował:
Marcin Kosiorowski
Dokument z dnia:
2019-01-30
Publikacja w dniu:
2019-01-30
Opis zmiany:
b/d
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze
2019 Copyright by Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Agencja iArt