Konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze. - Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokurator Okregowy w Jeleniej Górze ogłasza konkurs na wolne stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze.


Ilość etatów: 1


Konkurs odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2019 roku o godz. 9:00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej Jeleniej Górze przy ul. Muzealnej 9.


Zgodnie z art. 176 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016r. – Prawo o prokuraturze (Dz.U 2019 poz. 740) na stanowisku asystenta prokuratora może być zatrudniona osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, a także nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
 • jest nieskazitelnego charakteru
 • ukończył wyższe studia w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia uznane w Polsce
 • ukończył 24 lata. (j.t. Dz. U. z 2019r., poz. 740),


Wymagania pożądane:

 • samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność,
 • obowiązkowość,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • odporność na stres,
 • wysoka kultura osobista.


Szczegółowy zakres wykonywania czynności przez asystentów prokuratorów określają przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 sierpnia 2016 roku w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu wykonywania czynności przez asystentów i starszych asystentów prokuratora ( Dz.U. z 2016 r., poz. 1260),


Do zgłoszenia kandydat dołącza:

 • wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora,
 • życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • aktualną fotografię, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 • klauzula informacyjna w zakresie naboru na stanowiska ( plik do pobrania ze strony internetowej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze – zakładka RODO – zał. 5 ),
 • zgoda kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych do przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora ( plik do pobrania ze strony  internetowej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze – zakładka RODO – zał. 11 ).
 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą jego osoby;
 • do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, a w szczególności potwierdzające złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego.


Dokumenty należy składać w terminie do dnia 16 sierpnia 2019 roku w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, w sekretariacie Prokuratora Okręgowego, lub za pośrednictwem operatora pocztowego (decyduje data stempla pocztowego). Przekazując dokumenty należy powołać się na sygnaturę konkursową - PO IV WOS 1111.5.2019.


Informacje dodatkowe:

Konkurs składa się z trzech etapów przeprowadzonych przez trzyosobową Komisję, która zostanie ustanowiona na podstawie zarządzenia Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze:

 1. Wstępnej weryfikacji zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu, które nastąpi w dniu 23 sierpnia 2019 roku.
 2. Testu obejmującego 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury, a także pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, wybranego przez kandydata. Praca pisemna może polegać na rozwiązaniu kazusu procesowego. Drugi etap konkursu trwa 90 minut i odbywa się w; wydzielonej sali. w warunkach zapewniających kandydatom samodzielna pracę w obecności co najmniej dwóch członków komisji. Opuszczenie sali w trakcie konkursu dopuszczalne jest w wyjątkowych przypadkach, pod nadzorem członka komisji, wskazanego przez przewodniczącego komisji. Za każde prawidłowe rozwiązanie zadania testowego, komisja przyznaje 1 pkt. Pracę pisemną kandydata komisja ocenia w skali od 0 do 9 punktów.
  Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu, który odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2019 roku o godz. 9:00, w sali konferencyjnej w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze przy ul. Muzealnej 9. zostanie zamieszczona do dnia 23 sierpnia 2019 roku w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie tut. Prokuratury Okręgowej, na stronie internetowej tut. Prokuratury Okręgowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Komisja konkursowa, po przeprowadzeniu drugiego etapu konkursu, sporządza listę kandydatów, zakwalifikowanych do etapu trzeciego. To tego etapu dopuszczani są kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 29 punktów, w tym co najmniej cztery punkty z pracy pisemnej.
 3. Rozmowy kwalifikacyjnej - podczas której komisja sprawdza predyspozycje kandydata do wykonywania zadań asystenta prokuratora, biorąc pod uwagę umiejętność szybkiego podejmowania decyzji dotyczących postępowania w dochodzeniu, poprawność formułowania wniosków w zakresie planowania czynności w dochodzeniu, umiejętność oceny prawidłowości kierunków postępowania w dochodzeniu oraz zakresu przedmiotowego i podmiotowego dochodzenia oraz umiejętność oceny prawidłowości wszczynania dochodzenia.
  Lista kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu, który odbędzie się w dniu 6 września 2019 roku o godz. 9:00, w sali numer 314 w siedzibie Prokuratury Okręgowej Jeleniej Górze przy ul. Muzealnej 9, zostanie umieszczona w terminie do  30 sierpnia 2019 roku w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie tut. Prokuratury Okręgowej, na stronie internetowej tut. Prokuratury Okręgowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


Po przeprowadzeniu trzeciego etapu konkursu, komisja niezwłocznie ustala liczbę punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów i wskazuje kandydata, który uzyskał najwyższą liczbę punktów. Do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora zostaje zakwalifikowany kandydat, którzy w trakcie konkursu uzyskał najwyższą liczbę punktów. Rezerwową listę kandydatów wyłania się spośród osób, które przeszły wszystkie etapy konkursu, a nie zostały umieszczone na liście kandydatów zakwalifikowanych na stanowisko asystenta prokuratora.


Informację o wynikach konkursu Prokurator Okręgowy umieszcza w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


Szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 roku (Dz.U. z 2016r., poz. 1838).

Rejestr zmian dla: Konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze.

Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-08-02
Publikacja w dniu:
2019-08-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-08-02
Publikacja w dniu:
2019-08-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-08-02
Publikacja w dniu:
2019-08-02
Opis zmiany:
b/d
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze
2019 Copyright by Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Agencja iArt