Konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze - Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Ogłaszam konkurs o naborze na wolne stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze.


Ilość etatów 1


Konkurs odbędzie się w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze przy ul. Muzealnej 9 (sala konferencyjna)


Zgodnie z art. 176 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016r. – Prawo o prokuraturze (Dz.U 2021 poz. 66) na stanowisku asystenta prokuratora może być zatrudniona osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, a także nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
 • jest nieskazitelnego charakteru
 • ukończył wyższe studia w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia uznane w Polsce
 • ukończył 24 lata. (j.t. Dz. U. z 2021r., poz. 66),


Wymagania pożądane:

 • samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • odporność na stres,
 • wysoka kultura osobista.


Szczegółowy zakres wykonywania czynności przez asystentów prokuratorów określają przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 sierpnia 2016 roku w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu wykonywania czynności przez asystentów i starszych asystentów prokuratora ( Dz.U. z 2016 r., poz. 1260),


Do zgłoszenia kandydat dołącza:

 • wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora,
 • życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • aktualną fotografię, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • klauzula informacyjna w zakresie naboru na stanowiska (wzór dokumentu do pobrania na stronoe intermetowej Prokuratury POkeegowej w Jeleniej Gótrze),
 • zgoda kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych do przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (wzór dokumentu do pobrania na stronoe intermetowej Prokuratury POkeegowej w Jeleniej Gótrze),
 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą jego osoby,
 • do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, a w szczególności potwierdzające złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego.


Dokumenty należy składać w terminie do dnia 10 listopada 2021 roku w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze lub za pośrednictwem operatora pocztowego (decyduje data stempla pocztowego). Przekazując dokumenty należy powołać się na sygnaturę konkursową – 3043-4.1111.1.2021.Informacje dodatkowe:

Konkurs składa się z trzech etapów przeprowadzonych przez trzyosobową Komisję, która zostanie ustanowiona na podstawie zarządzenia Prokuratora Okręgowego:

Etap I - wstępna selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu. Komisja po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu, sporządzi listę kandydatów zakwalifikowanych do etapu drugiego, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.

Etap II-  obejmujący test 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury, a także pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, wybranego przez kandydata. Praca pisemna może polegać na rozwiązaniu kazusu procesowego. Drugi etap konkursu trwa 90 minut i odbywa się w; wydzielonej sali. w warunkach zapewniających kandydatom samodzielna pracę w obecności co najmniej dwóch członków komisji. Opuszczenie sali w trakcie konkursu dopuszczalne jest w wyjątkowych przypadkach, pod nadzorem członka komisji, wskazanego przez przewodniczącego komisji. Za każde prawidłowe rozwiązanie zadania testowego, komisja przyznaje 1 pkt. Pracę pisemną kandydata komisja ocenia w skali od 0 do 9 punktów. Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu która zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze wraz z podaniem terminu przeprowadzenia etapu trzeciego konkursu.

Etap III – Rozmowa kwalifikacyjna - podczas której komisja sprawdza predyspozycje kandydata do wykonywania zadań asystenta prokuratora, biorąc pod uwagę umiejętność szybkiego podejmowania decyzji dotyczących postępowania w dochodzeniu, poprawność formułowania wniosków w zakresie planowania czynności w dochodzeniu, umiejętność oceny prawidłowości kierunków postępowania w dochodzeniu oraz zakresu przedmiotowego i podmiotowego dochodzenia oraz umiejętność oceny prawidłowości wszczynania dochodzenia.


Lista kandydatów wybranych lub imię i nazwisko kandydata wybranego na stanowisko, na które przeprowadzony był konkurs, podawana jest do publicznej wiadomości poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.


Szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 roku (Dz.U. z 2016r., poz. 1838).


Rejestr zmian dla: Konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze

Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-10-11
Publikacja w dniu:
2021-10-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-10-11
Publikacja w dniu:
2021-10-11
Opis zmiany:
b/d
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze
2022 Copyright by Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Agencja iArt