Konkurs na staż urzędniczy na stanowisko dyrektora finansowo-administracyjnego - Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze ogłasza konkurs na staż urzędniczy na stanowisko dyrektora finansowo-administracyjnego w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze

Ilość etatów: 1

Konkurs odbędzie się w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze przy ul. Muzealnej 9 (sala konferencyjna)


Wymagania dla kandydata na staż urzędniczy w prokuraturze określa art. 2 pkt 1-6 Ustawy o pracownikach sądów i prokuratury z dnia 18 grudnia 1998 r. (Dz. U.  z 2018 roku,  poz. 577 ze zm.) oraz Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. z 2020 poz. 380), tzn. na staż urzędniczy może być przyjęta osoba, która:

 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. posiada  nieposzlakowaną opinię,
 3. nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 4. przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 5. posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku urzędniczym,
 6. posiadająca wykształcenie wyższe na poziomie studiów drugiego stopnia,co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 2 lata pracy na stanowisku kierowniczym, doświadczenie w dziedzinie finansów publicznych prowadzenia inwestycji i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa. Umiejętność interpretacji i stosowania  przepisów prawa obowiązujących w sektorze finansów publicznych, księgowości i rachunkowości.


Wymagania pożądane:

 1. samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość,
 2. kreatywność, umiejętność pracy w zespole,
 3. umiejętność organizacji pracy,
 4. odporność na stres,
 5. komunikatywność,
 6. wysoka kultura osobista,
 7. znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym,
 8. zdolności analityczne.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. kierowanie, organizowanie i planowanie pracy 7 Wydziału Budżetowo-Administracyjnego w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze,
 2. sprawowanie nadzoru nad prawidłowym planowaniem i realizacją planu finansowego,
 3. zapewnienie prawidłowego wykonania zadań związanych z realizacją procedur zamówień publicznych i jego nadzór,
 4. sprawowanie nadzoru nad całością spraw administracyjno-gospodarczych oraz spraw socjalno-bytowych,
 5. nadzór nad wydatkowaniem środków finansowych przewidzianych w budżecie zgodnie z ustawą o finansach publicznych,
 6. planowanie, przygotowanie oraz realizacja zadań inwestycyjnych oraz nadzorowanie tych zadań,
 7. sporządzanie sprawozdań, analiz i innych informacji z realizacji działalności jednostki wynikających z przepisów i wytycznych jednostek nadrzędnych,
 8. opracowywanie projektów zarządzeń i innych pism dotyczących organizacji i funkcjonowania 7 Wydziału Budżetowo-Administracyjnego w Prokuraturze Okręgowej w Jelenie Górze.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:


 1. wniosek o dopuszczenie do konkursu,
 2. CV wraz z przebiegiem kariery zawodowej,
 3. kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy, opisy stanowisk, zakres czynności, zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające wymagany w ogłoszeniu okres i obszar doświadczenia zawodowego),
 5. oświadczenie kandydata o tym, że nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 6. udokumentowany, co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 2 lata pracy na stanowisku kierowniczym,
 7. zgoda kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych w celu rekrutacji.

Dokumenty należy składać w terminie do 3 czerwca 2022 roku drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) lub w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze (biuro podawcze), przekazując dokumenty należy powołać się na sygnaturę konkursową: 3043-4.1111.4.2022.


Informacje dodatkowe:


Konkurs składa się z trzech etapów przeprowadzonych przez trzyosobową Komisję, która zostanie ustanowiona na podstawie zarządzenia Prokuratora Okręgowego:


Etap I - wstępna selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów      formalnych  przystąpienia do konkursu. Komisja po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu, sporządzi listę kandydatów zakwalifikowanych do etapu drugiego, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.


Etap II-  praktyczne sprawdzenie umiejętności. Komisja po przeprowadzeniu drugiego etapu konkursu dokonuje oceny każdego kandydata wyrażonej w skali punktowej od 1 do 10 i ustala listę kandydatów zakwalifikowanych do etapu trzeciego, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze wraz z podaniem terminu przeprowadzenia etapu trzeciego konkursu.


Etap III – rozmowa kwalifikacyjna. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Komisja w szczególności ocenia umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy  z  zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.


Lista kandydatów wybranych lub imię i nazwisko kandydata wybranego na stanowisko, na które przeprowadzony był konkurs, podawana jest do publicznej wiadomości poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.

Rejestr zmian dla: Konkurs na staż urzędniczy na stanowisko dyrektora finansowo-administracyjnego

Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Kosiorowski
Dokument z dnia:
2022-05-05
Publikacja w dniu:
2022-05-05
Opis zmiany:
b/d
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze
2022 Copyright by Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Agencja iArt