Konkurs na staż urzędniczy na stanowisko: INFORMATYK - Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokurator Okręgowy w Jeleniej Górze ogłasza konkurs na staż urzędniczy
w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze

na stanowisko:
INFORMATYK
(w wymiarze 1 pełnego etatu )

 


Konkurs odbędzie się  6 listopada 2019r.  o godz. 9:00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze przy ul. Muzealnej 9

ilość etapów konkursu: 3   

Wymagania konieczne dla kandydata na staż urzędniczy na stanowisko: informatyk
Wymagania dla kandydata na staż urzędniczy w prokuraturze określa art. 2 pkt 1-6 Ustawy o pracownikach sądów i prokuratury z dnia 18 grudnia 1998r. (jedn. tekst Dz. U. z 2018r., poz. 246) oraz Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego ( Dz. U. z 2017r., poz. 485 ), tzn. na staż urzędniczy może być przyjęta osoba, która:


Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe informatyczne pierwszego stopnia,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz brak prowadzonego przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • umiejętność zwięzłego, jasnego i poprawnego formułowania myśli w mowie i piśmie,
 • odbycie stażu urzędniczego w sądzie lub w prokuraturze (w przypadku kandydatów, którzy nie posiadają odbytego stażu urzędniczego w sądzie lub w prokuraturze – istnieje konieczność odbycia tego stażu w ramach zatrudnienia w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego konkursu).


Wymagania pożądane:

 • samodzielność, komunikatywność, obowiązkowość, kreatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • dyspozycyjność.


Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 • praktyczna znajomość budowy oraz działania sprzętu komputerowego (w tym sieciowego oraz serwerów) oraz umiejętność zarządzania usługami sieciowymi i telekomunikacyjnymi, w tym znajomość standardów i protokołów sieciowych oraz systemów operacyjnych z rodziny Microsoft Windows Server od wersji 2012 do obecnej,
 • znajomość języka angielskiego w zakresie niezbędnym do zapoznania się z dokumentacją techniczną sprzętu i oprogramowania w języku angielskim,
 • umiejętność w zakresie konserwacji sprzętu informatycznego i urządzeń peryferyjnych oraz przeprowadzania drobnych napraw,
 • umiejętność definiowania problemów przy powtarzających się incydentach,
 • znajomość systemów operacyjnych Microsoft Windows oraz Linux w stopniu podstawowym


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zarządzanie sprzętem, usługami gwarancyjnymi i licencjami,
 • podstawowe zadania z zakresu obsługi sieci,
 • instalowanie sprzętu komputerowego, jego konfiguracja i pomoc użytkownikom w zakresie obsługi sprzętu,
 • przygotowywanie zgłoszeń serwisowych,
 • aktualizacja programu antywirusowego,
 • obsługa poczty w domenie wewnętrznej,
 • dbanie o ochronę i zabezpieczenie danych osobowych,
 • diagnozowanie ewentualnych problemów i awarii oraz ich rozwiązywanie,
 • nadzorowanie prawidłowego wykorzystania elementów infrastruktury przez użytkowników,
 • współpraca z innymi pracownikami Działu IT, w tym z informatykami podległych jednostek,


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • wniosek o zatrudnienie,
 • cv zawierające też informacje o przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • oświadczenie o niekaralności oraz że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, a nadto oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Klauzula informacyjna w zakresie naboru na stanowiska (plik do pobrania ze strony internetowej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze – zakładka RODO – zał. 5),
 • zgoda kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych do przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy ( plik do pobrania ze strony  internetowej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze – zakładka RODO – zał. 11 ).


Dokumenty, ze wskazaniem sygnatury konkursu (PO IV WOS 1111.8.2019), należy składać w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, ul. Muzealna 9 lub nadsyłać drogą pocztową w terminie do dnia 25 października 2019 roku. W przypadku przesłania dokumentów drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.


Informacje dodatkowe:

Konkurs składa się z trzech etapów:

etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,

etapu drugiego – praktyczne sprawdzenie umiejętności,

etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej.

Komisja konkursowa, po przeprowadzeniu etapu pierwszego konkursu, sporządza listę kandydatów zakwalifikowanych do etapu drugiego, a po przeprowadzeniu etapu drugiego – listę kandydatów zakwalifikowanych do etapu trzeciego konkursu.


Po pierwszym i drugim etapie konkursu na stronie internetowej prokuratury oraz w jej siedzibie zamieszczane jest ogłoszenie zawierające listę kandydatów dopuszczonych do kolejnego etapu konkursu oraz datę, miejsce i czas rozpoczęcia kolejnego etapu konkursu.


Po przeprowadzeniu etapu trzeciego konkursu lista wybranych kandydatów podawana jest do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie prokuratury i na stronie internetowej prokuratury.

Całość dokumentacji z przebiegu konkursu sekretarz komisji przekaże Prokuratorowi Okręgowemu w terminie 7 dni od dnia sporządzenia protokołu.


Protokół w części dotyczącej wyników i oceny kandydata udostępnia się na jego wniosek – w siedzibie Prokuratury.  

Rejestr zmian dla: Konkurs na staż urzędniczy na stanowisko: INFORMATYK

Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-10-23
Publikacja w dniu:
2019-10-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-10-23
Publikacja w dniu:
2019-10-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-10-23
Publikacja w dniu:
2019-10-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-10-23
Publikacja w dniu:
2019-10-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-10-17
Publikacja w dniu:
2019-10-17
Opis zmiany:
b/d
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze
2020 Copyright by Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Agencja iArt