Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze na stanowisko: KSIĘGOWY - Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

 Prokurator Okręgowy w Jeleniej Górze

ogłasza konkurs na staż urzędniczy
 w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze

na stanowisko: KSIĘGOWY


Ilość etatów: 1

Konkurs odbędzie się w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze przy ul. Muzealnej 9 (sala konferencyjna)


Wymagania dla kandydata na staż urzędniczy w prokuraturze określa art. 2 pkt 1-6 Ustawy o pracownikach sądów i prokuratury z dnia 18 grudnia 1998 r. (Dz. U.  z 2018 roku,  poz. 577 ze zm.) oraz Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. z 2020 poz. 380 ze zm.), tzn. na staż urzędniczy może być przyjęta osoba, która:

 1. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. Posiada nieposzlakowaną opinię,
 3. Nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 4. Przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 5. Posiada wykształcenie co najmniej wyższe pierwszego stopnia,
 6. Posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku urzędniczym.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Dokonywanie kontroli formalno-rachunkowej wpływających dokumentów księgowych, wprowadzanie informacji zawartych w dokumentach księgowych do systemu komputerowego, uzgadnianie sald kont rozrachunkowych, przygotowywanie korespondencji biurowej i prowadzenie biurowości w zakresie spraw na zajmowanym stanowisku.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Wniosek o dopuszczenie do konkursu,
 2. Kwestionariusz  osobowy (plik do pobrania na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze),
 3. CV,
 4. Kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia i uzyskania tytułu zawodowego lub kserokopię dyplomu ukończenia wyższych studiów w Polsce i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów uznanych w Polsce albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim,
 5. Oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 6. Zaświadczenie o stanie zdrowia o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy na wskazanym stanowisku,
 7. Zgoda kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych w celu rekrutacji.


Dokumenty należy składać w terminie do 23 lipca 2021 roku drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) lub w siedzibie Prokuratury Okręgowej
w Jeleniej Górze (biuro podawcze), przekazując dokumenty należy powołać się na sygnaturę konkursową: PO IV WOS 1111.3.2021.


Informacje dodatkowe:

Konkurs składa się z trzech etapów przeprowadzonych przez trzyosobową Komisję, która zostanie ustanowiona na podstawie zarządzenia Prokuratora Okręgowego:

Etap I - wstępna selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów      formalnych  przystąpienia do konkursu. Komisja po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu, sporządzi listę kandydatów zakwalifikowanych do etapu drugiego, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej
w Jeleniej Górze.

Etap II-  praktyczne sprawdzenie umiejętności. Komisja po przeprowadzeniu drugiego etapu konkursu dokonuje oceny każdego kandydata wyrażonej w skali punktowej od 1 do 10 i ustala listę kandydatów zakwalifikowanych do etapu trzeciego, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze wraz z podaniem terminu przeprowadzenia etapu trzeciego konkursu.

Etap III – rozmowa kwalifikacyjna. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Komisja
w szczególności ocenia umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania
w praktyce jego wiedzy  z  zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

 


Lista kandydatów wybranych lub imię i nazwisko kandydata wybranego na stanowisko, na które przeprowadzony był konkurs, podawana jest do publicznej wiadomości poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.

Rejestr zmian dla: Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze na stanowisko: KSIĘGOWY

Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-07-07
Publikacja w dniu:
2021-07-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-07-07
Publikacja w dniu:
2021-07-07
Opis zmiany:
b/d
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze
2021 Copyright by Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Agencja iArt