Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze - Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze


Ilość etatów: 1


Konkurs odbędzie się w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze przy ul. Muzealnej 9 (sala konferencyjna)


Wymagania dla kandydata na staż urzędniczy w prokuraturze określa art. 2 pkt 1-6 Ustawy o pracownikach sądów i prokuratury z dnia 18 grudnia 1998 r. (Dz. U.  z 2018 roku,  poz. 577 ze zm.) oraz Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. z 2020 poz. 380), tzn. na staż urzędniczy może być przyjęta osoba, która:

 1. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. Posiada nieposzlakowaną opinię,
 3. Nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 4. Przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 5. Która ma co najmniej wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny,
 6. Posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku urzędniczym.


Wymagania pożądane:

 1. Samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość,
 2. Kreatywność,
 3. Umiejętność pracy w zespole,
 4. Umiejętność organizacji pracy,
 5. Odporność na stres,
 6. Komunikatywność,
 7. Wysoka kultura osobista,
 8. Znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym,
 9. Zdolności analityczne.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Ewidencjonowanie i rejestrowanie wpływających i sporządzanych w prokuraturze dokumentów procesowych i innych pism,
 2. Prowadzenie repertoriów, rejestrów, wykazów kontrolnych i innych niezbędnych urządzeń ewidencyjnych oraz wpisywanie w nich aktualnych danych dotyczących biegu spraw i sposobu ich merytorycznego zakończenia,
 3. Prowadzenie korespondencji, sporządzanie projektów pism i dokumentów z zakresu administracji kierownika jednostki,
 4. Prowadzenie terminarzy wznowień zapewniających podejmowanie przez prokuratorów decyzji procesowych lub innych czynności w terminach przewidzianych prawem lub wskazanych przez prokuratorów,
 5. Informowanie stron procesowych i ich pełnomocników o biegu spraw zawisłych w prokuraturze w zakresie przewidzianym przepisami prawa lub wskazanym przez prokuratorów,
 6. Protokołowanie czynności procesowych wykonywanych przez prokuratorów,
 7. Wykonywanie czynności biurowych i technicznych w toku opracowywania dokumentów,
 8. Sporządzanie wezwań i zawiadomień oraz informowanie stron o terminach czynności procesowych wykonywanych przez prokuratorów,
 9. Udostępnianie akt spraw, umożliwianie sporządzania z nich odpisów i kserokopii oraz sporządzanie i wydawanie –za zgodą prokuratora prowadzącego postępowanie przygotowawcze – odpłatnie uwierzytelnionych odpisów dokumentów lub ich kserokopii,
 10. Sporządzanie zestawienia opłat i wydatków w postępowaniu przygotowawczym w oparciu o rachunki, faktury i inne dokumenty zawarte w aktach sprawy, przy uwzględnieniu innych kosztów postępowania wymienionych w aktach prawnych dotyczących takich kosztów,
 11. Porządkowanie materiału aktowego, zszywanie akt głównych i podręcznych zakończonych postępowań, z uwzględnieniem wymogów w zakresie załączania materiałów do właściwych akt, ich numerowanie i umieszczanie odpowiednich adnotacji na okładkach,
 12. Prowadzenie ewidencji dowodów rzeczowych, przyjmowanie ich i przechowywanie w jednostkach prokuratury oraz przekazywanie, zgodnie z decyzją prokuratora do dyspozycji właściwych organów i uprawnionych osób,
 13. Wykonywanie czynności związanych z przekazywaniem i uzyskiwaniem informacji z Krajowego Rejestru Karnego, w tym informacji o osobie i o podmiocie zbiorowym, a także informacji z innych  dostępnych baz danych,
 14. Przygotowywanie okresowych (półrocznych i rocznych) sprawozdań statystycznych oraz w oparciu o wynikające z nich dane – projektów innych informacji o wynikach działalności prokuratury,
 15. Wykonywanie czynności związanych z przekazywaniem i uzyskiwaniem informacji z Krajowego Rejestru Karnego, w tym informacji o osobie i o podmiocie zbiorowym, a także informacji z innych  dostępnych baz danych,
 16. Wypełnianie formularzy sprawozdawczych dla potrzeb statystyki oraz innych formularzy przeznaczonych do przekazywania informacji źródłowych dla systemów informatycznych w formie elektronicznej,
 17. Wykonywanie czynności związanych z archiwizowaniem akt, prowadzenie archiwum zakładowego, sporządzanie dokumentacji związanej z przekazywaniem akt do archiwum państwowego oraz przygotowywanie wniosków o zezwolenie na zniszczenie akt i materiałów niearchiwalnych po upływie okresu ich przechowywania w prokuraturze,
 18. Wykonywanie czynności związanych z zapewnieniem niezbędnych w pracy prokuratury materiałów piśmiennych, druków, repertoriów, rejestrów i formularzy urzędowych oraz sprawdzanie, czy są one zgodne z obowiązującymi wykazami i wzorami,
 19. Wykonywanie innych czynności na polecenie kierownika jednostki lub uprawnionego prokuratora.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Wniosek o dopuszczenie do konkursu,
 2. Kwestionariusz  osobowy (plik do pobrania w formacie PDF na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze),
 3. Życiorys,
 4. Urzędowo poświadczony odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej wraz z dokumentem potwierdzającym zdany egzamin maturalny lub odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia i uzyskania tytułu zawodowego lub odpisu dyplomu ukończenia wyższych studiów w Polsce i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów uznanych w Polsce albo zaświadczeń o zdanym egzaminie magisterskim,
 5. Oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 6. Zaświadczenie o stanie zdrowia,
 7. Zdjęcie,
 8. Zgoda kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych w celu rekrutacji.


Dokumenty należy składać w terminie do 23 kwietnia 2021 roku drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) lub w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze (biuro podawcze), przekazując dokumenty należy powołać się na sygnaturę konkursową: PO IV WOS 1111.2.2021.


Informacje dodatkowe:

Konkurs składa się z trzech etapów przeprowadzonych przez trzyosobową Komisję, która zostanie ustanowiona na podstawie zarządzenia Prokuratora Okręgowego:

Etap I - wstępna selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych  przystąpienia do konkursu. Komisja po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu, sporządzi listę kandydatów zakwalifikowanych do etapu drugiego, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.

Etap II -  praktyczne sprawdzenie umiejętności. Komisja po przeprowadzeniu drugiego etapu konkursu dokonuje oceny każdego kandydata wyrażonej w skali punktowej od 1 do 10 i ustala listę kandydatów zakwalifikowanych do etapu trzeciego, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze wraz z podaniem terminu przeprowadzenia etapu trzeciego konkursu.

Etap III – rozmowa kwalifikacyjna. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Komisja w szczególności ocenia umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy  z  zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.


Lista kandydatów wybranych lub imię i nazwisko kandydata wybranego na stanowisko, na które przeprowadzony był konkurs, podawana jest do publicznej wiadomości poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.


Rejestr zmian dla: Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze

Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-04-08
Publikacja w dniu:
2021-04-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-04-07
Publikacja w dniu:
2021-04-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-04-07
Publikacja w dniu:
2021-04-07
Opis zmiany:
b/d
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze
2021 Copyright by Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Agencja iArt