Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Kamiennej Górze - Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Kamiennej Górze

Ilość etatów: 1


Konkurs odbędzie się w dniu  7 lutego  2020 roku  o godz. 9:00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej Jeleniej Górze przy ul. Muzealnej 9


ilość etapów konkursu : 3


Wymagania konieczne dla kandydata na staż urzędniczy:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • posiada  nieposzlakowaną opinię,
 • nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • która ma co najmniej wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny,
 • posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku urzędniczym.


Wymagania pożądane:

 • samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość,
 • kreatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • odporność na stres,
 • komunikatywność,
 • wysoka kultura osobista,
 • znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym,
 • zdolności analityczne.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Wykonywanie czynności kancelaryjno- biurowych i pomocniczych zgodnie z przepisami ustaw oraz innymi przepisami prawa, a także zarządzeniami i poleceniami Prokuratora Generalnego, Prokuratora Krajowego, Prokuratora Regionalnego, Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze oraz prokuratorów bezpośrednio  przełożonych, a w szczególności:

 1. ewidencjonowanie i rejestrowanie wpływających i sporządzanych w prokuraturze dokumentów procesowych i innych pism,
 2. prowadzenie repertoriów, rejestrów, wykazów kontrolnych i innych niezbędnych urządzeń ewidencyjnych oraz wpisywanie w nich aktualnych danych dotyczących biegu spraw i sposobu ich merytorycznego zakończenia,
 3. prowadzenie korespondencji, sporządzanie projektów pism i dokumentów z zakresu administracji kierownika jednostki,
 4. prowadzenie terminarzy wznowień zapewniających podejmowanie przez prokuratorów decyzji procesowych lub innych czynności w terminach przewidzianych prawem lub wskazanych przez prokuratorów,
 5. informowanie stron procesowych i ich pełnomocników o biegu spraw zawisłych w prokuraturze w zakresie przewidzianym przepisami prawa lub wskazanym przez prokuratorów,
 6. protokołowanie czynności procesowych wykonywanych przez prokuratorów,
 7. wykonywanie czynności biurowych i technicznych w toku opracowywania dokumentów,
 8. sporządzanie wezwań i zawiadomień oraz informowanie stron o terminach czynności procesowych wykonywanych przez prokuratorów,
 9. udostępnianie akt spraw, umożliwianie sporządzania z nich odpisów i kserokopii oraz sporządzanie i wydawanie –za zgodą prokuratora prowadzącego postępowanie przygotowawcze – odpłatnie uwierzytelnionych odpisów dokumentów lub ich kserokopii,
 10. sporządzanie zestawienia opłat i wydatków w postępowaniu przygotowawczym w oparciu o rachunki, faktury i inne dokumenty zawarte w aktach sprawy, przy uwzględnieniu innych kosztów postępowania wymienionych w aktach prawnych dotyczących takich kosztów,
 11. porządkowanie materiału aktowego, zszywanie akt głównych i podręcznych zakończonych postępowań, z uwzględnieniem wymogów w zakresie załączania materiałów do właściwych akt, ich numerowanie i umieszczanie odpowiednich adnotacji na okładkach,
 12. prowadzenie ewidencji dowodów rzeczowych, przyjmowanie ich i przechowywanie w jednostkach prokuratury oraz przekazywanie, zgodnie z decyzją prokuratora do dyspozycji właściwych organów i uprawnionych osób,
 13. wykonywanie czynności związanych z przekazywaniem i uzyskiwaniem informacji z Krajowego Rejestru Karnego, w tym informacji o osobie i o podmiocie zbiorowym, a także informacji z innych  dostępnych baz danych,
 14. przygotowywanie okresowych( półrocznych i rocznych) sprawozdań statystycznych oraz w oparciu o wynikające z nich dane – projektów innych informacji o wynikach działalności prokuratury,
 15. wykonywanie czynności związanych z przekazywaniem i uzyskiwaniem informacji z Krajowego Rejestru Karnego, w tym informacji o osobie i o podmiocie zbiorowym, a także informacji z innych  dostępnych baz danych,
 16. wypełnianie formularzy sprawozdawczych dla potrzeb statystyki oraz innych formularzy przeznaczonych do przekazywania informacji źródłowych dla systemów informatycznych w formie elektronicznej,
 17. wykonywanie czynności związanych z archiwizowaniem akt, prowadzenie archiwum zakładowego, sporządzanie dokumentacji związanej z przekazywaniem akt do archiwum państwowego oraz przygotowywanie wniosków o zezwolenie na zniszczenie akt i materiałów niearchiwalnych po upływie okresu ich przechowywania w prokuraturze,
 18. wykonywanie czynności związanych z zapewnieniem niezbędnych w pracy prokuratury materiałów piśmiennych, druków, repertoriów, rejestrów i formularzy urzędowych oraz sprawdzanie, czy są one zgodne z obowiązującymi wykazami i wzorami,
 19. wykonywanie innych czynności na polecenie kierownika jednostki lub uprawnionego prokuratora.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. wniosek o dopuszczenie do konkursu ze wskazaniem sygnatury,
 2. kwestionariusz  osobowy (plik do pobrania w formacie PDF na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze),
 3. życiorys lub CV
 4. urzędowo poświadczony odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej wraz z dokumentem potwierdzającym zdany egzamin maturalny lub odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia i uzyskania tytułu zawodowego lub odpisu dyplomu ukończenia wyższych studiów w Polsce i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów uznanych w Polsce albo zaświadczeń o zdanym egzaminie magisterskim,
 5. oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych
 7. zaświadczenie o stanie zdrowia,
 8. Klauzula informacyjna w zakresie naboru na stanowiska ( plik do pobrania ze strony internetowej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze – zakładka RODO – zał. 5 ),
 9. zgoda kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych do przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy (plik do pobrania ze strony  internetowej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze – zakładka RODO – zał. 11).


Dokumenty należy składać w terminie  do 24 stycznia 2020 roku w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, w sekretariacie Prokuratora Okręgowego, lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego), przekazując dokumenty należy powołać się na sygnaturę konkursową: PO IV WOS 1111.1.2020


Ponadto kandydat przystępujący do konkursu na staż urzędniczy powinien zapoznać się z ustawą z dnia 28 stycznia 2016 roku – Prawo o prokuraturze, Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 roku – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, ustawą z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury, Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2016 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury.


Informacje dodatkowe:

Konkurs składa się z trzech etapów przeprowadzonych przez trzyosobową Komisję, która zostanie ustanowiona na podstawie zarządzenia Prokuratora Okręgowego:

Etap I - wstępna selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów      formalnych  przystąpienia do konkursu

Etap II-  praktyczne sprawdzenie umiejętności.

Etap III – rozmowa kwalifikacyjna. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Komisja w szczególności ocenia umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy  z  zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.


Komisja, po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu, ustala listę kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu.


Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu na dzień 7 lutego 2020 roku  zostanie zamieszczona na stronie internetowej tut. Prokuratury Okręgowej  oraz w jej siedzibie w dniu  5 lutego 2020 roku.


Komisja po przeprowadzeniu drugiego etapu konkursu:

 1. dokonuje oceny każdego kandydata wyrażonej w skali punktowej od 1do10,
 2. ustala listę kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu, ze wskazaniem liczby uzyskanych punktów uszeregowanych w porządku malejącym.


Lista kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia zostanie zamieszczona na stronie internetowej tut. Prokuratury oraz w jej siedzibie na 7 dni przed terminem rozpoczęcia trzeciego etapu konkursu.


Po przeprowadzeniu etapu trzeciego konkursu sekretarz komisji niezwłocznie sporządza protokół  zawierający w szczególności:

 1. listę kandydatów biorących udział w konkursie,
 2. listę kandydatów wybranych lub imię i nazwisko kandydata wybranego na stanowisko, na które przeprowadzony był konkurs,
 3. wyniki  i  oceny poszczególnych kandydatów.


Lista zawierająca imię i nazwisko kandydata wybranego na stanowisko, na które przeprowadzony był konkurs, podawana jest do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie prokuratury oraz na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.


Całość dokumentacji z przebiegu konkursu sekretarz Komisji przekaże Prokuratorowi Okręgowemu  w terminie 7 dni od dnia sporządzenia protokołu.


Protokół w części dotyczącej wyników i oceny kandydata udostępnia się na jego wniosek – w siedzibie prokuratury.                                                                     

Rejestr zmian dla: Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Kamiennej Górze

Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-01-17
Publikacja w dniu:
2020-01-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-01-17
Publikacja w dniu:
2020-01-17
Opis zmiany:
b/d
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze
2020 Copyright by Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Agencja iArt