Kontrola zarządcza - Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Podstawę funkcjonowania kontroli zarządczej w Prokuraturze Okregowej w Jeleniej Górze stanowi Zarządzenie nr 40/2018 Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 27 czerwca 2018 roku oraz Zarządzenie Nr 41/16 Prokuratora Generalnego z dnia 6 czerwca 2016 roku w sprawie kontroli zarządczej w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury i Komunikatu Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej – sprawiedliwość.

Zarządzenie określa szczegółowe działania, podejmowane w ramach kontroli zarządczej w zakresie nieregulowanym w przepisach odrębnych w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze oraz Prokuraturach Rejonowych okręgu jeleniogórskiego, dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, w szczególności poprzez zapewnienie:

  1. Skuteczności i efektywności działania,
  2. Wiarygodności sprawozdań,
  3. Ochrony zasobów,
  4. Przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
  5. Efektywności i skuteczności przepływu informacji,
  6. Zarządzania ryzykiem.


Zapewnienie funkcjonowania kontroli zarządczej na I poziomie w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze i prokuraturach rejonowych okręgu jeleniogórskiego należy do obowiązków Prokuratora Okręgowego.


Prokurator Okręgowy w Jeleniej Górze na podstawie planu działalności dla obszaru regionu,  sporządza plan działalności na rok następny dla obszaru okręgu jeleniogórskiego, obejmujący cele i zadania oraz mierniki określone w planie działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, ewentualne inne cele i zadania oraz mierniki przyjęte do realizacji na rok następny.

Określenie celów i zadań Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze oraz podległych jednostek organizacyjnych prokuratury, a także system monitorowania realizacji wyznaczonych celów i zadań stanowi najwyższy proces kontroli zarządczej oraz istotne kryterium dokonywania jej oceny.


Zarządzanie ryzykiem polega na kontrolowaniu możliwych zdarzeń przy zastosowaniu określonych metod i działań zintegrowanych z osiąganiem celów i realizacją zadań zawartych w planie działania prokuratury.


Zarządzanie ryzykiem jest procesem :

  • realizowanym przez kierownictwo i pracowników jednostki,
  • związanym z ustanawianiem strategii i systemu kontroli wewnętrznej,
  • który winien być zaprojektowany tak, aby identyfikować i zarządzać potencjalnymi zdarzeniami mogącymi mieć wpływ na realizację wyznaczonych celów i zadań,
  • realizowanym w sposób dający racjonalne zapewnienie o możliwości osiągania celów jednostki


Zarządzanie ryzykiem obejmuje procesy: identyfikację ryzyka, analizę ryzyka oraz reakcje na ryzyko. Jest działaniem realizowanym w sposób planowany, systematyczny udokumentowany.


Koordynator kontroli zarządczej, w oparciu o uzyskane dane, opracowuje półroczny raport ze stopnia realizacji celów wraz z oceną ryzyka/prawdopodobieństwa nieosiągnięcia wskazanych w planie działalności Prokuratury Okręgowej i planie działalności całego okręgu, wartości mierników dla poszczególnych celów oraz przedkłada go Prokuratorowi Okręgowemu. 


Prokurator Okręgowy, mając na uwadze rolę audytu wewnętrznego w ocenie skuteczności i usprawnienia procesów zarządzania ryzykiem, zatwierdza kartę audytu, którą Koordynator kontroli zarządczej, między innymi na podstawie arkusza samooceny sporządza sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej za dany rok.

Wykonując dyspozycję art. 70 ust. 4 i 5 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2013r., poz.885 ze zm.) publikujemy oświadczenia ostanie kontroli zarządczej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.
Rejestr zmian dla: Kontrola zarządcza

Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-07-02
Publikacja w dniu:
2018-07-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-07-02
Publikacja w dniu:
2018-07-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-07-02
Publikacja w dniu:
2018-07-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-07-02
Publikacja w dniu:
2018-07-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-14
Publikacja w dniu:
2018-03-14
Opis zmiany:
b/d
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze
2022 Copyright by Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Agencja iArt