Odnośniki do innych stron - Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii - oficjalna strona Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii kwartalnika naukowego Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Serwis udostępnia pełne wersje artykułów publikowanych w kwartalniku od 1995 roku.
 

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - bezpłatny dostęp do informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie. Wpisy do ewidencji są dokonywane zdalnie poprzez system teleinformatyczny prowadzony przez ministra właściwego do spraw gospodarki lub tradycyjnie za pośrednictwem urzędu gminy wybranego przez wnioskującego o wpis przedsiębiorcę.

Centralne Labolatorium Kryminalistyczne Policji - Instytut Badawczy - polski instytut badawczy działający w obszarze kryminalistyki. Do jego zadań należy nadzór nad stosowaniem technik kryminalistycznych przez tę formację oraz opracowywanie nowych technologii i procedur w tej kwestii

Europejski portal e-sprawiedliwość - uniwersalny elektroniczny punkt kontaktowy w dziedzinie sprawiedliwości. Portal dostępny jest w 23 językach.

Fundacja Pomocy Ofiarom Przestępstw - celem Fundacji jest zmniejszenie szkód wyrządzonych pokrzywdzonym działalnością przestępczą i wsparcie finansowe ofiar przestępstw

Fundacja Prokuraratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej - celem Fundacji jest finansowanie ochrony zdrowia pracowników prokuratury i członków ich rodzin, tj. finansowanie kosztów leczenia specjalistycznego łącznie z kosztami diagnostyki oraz udzielenia bezzwrotnej pomocy finansowej w czasie choroby i rekonwalescencji

Instytut Ekspertyz Sądowch im. Prof. dra Jana Sehna -  prowadzenie zarówno działalności badawczej w zakresie nauk sądowych, jak też opracowywanie opinii dla sądów i prokuratur w poszczególnych sprawach karnych i cywilnych, a także podejmowanie działań zmierzających do rozwoju i popularyzacji nauk sądowych, szczególnie wśród prawników, praktyków wymiaru sprawiedliwości.

Komenda Główna Policji - jednostka organizacyjna Policji, przy pomocy której Komendant Główny Policji realizuje zadania określone w ustawach. Komendant Główny Policji jest centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Komendant Główny Policji podlega ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury - utworzona na mocy ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku (Dz.U. z 2016 r. poz. 150) szkoła mająca na celu prowadzenie aplikacji ogólnej oraz aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej, doskonalenie zawodowe sędziów, prokuratorów, referendarzy sądowych, asystentów sędziów, asystentów prokuratorów, kuratorów sądowych, urzędników sądów i prokuratur

Ministerstwo Sprawiedliwości -  urząd pomocniczy Ministra Sprawiedliwości, naczelnego organu administracji rządowej odpowiedzialnego za dział administracji rządowej – sprawiedliwość. Obejmuje sprawy: sądownictwa, prokuratury, notariatu, adwokatury i radców prawnych, w zakresie wynikającym z przepisów odrębnych, wykonywania kar oraz środków wychowawczych i środka poprawczego orzeczonego przez sądy oraz sprawy pomocy postpenitencjarnej.

Naczelny Sąd Administracyjny - organ sądowy sprawujący kontrolę funkcjonowania i bezczynności lokalnej i regionalnej administracji publicznej pod względem zgodności z Konstytucją RP, prawem unijnym i ustawami. Kontroli tej podlegają organy samorządu terytorialnego i zawodowego, terenowe organy administracji rządowej oraz inne podmioty w zakresie wykonywania funkcji administracji publicznej

Na Wokadzie - Kwartalnik informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości - bezpłatny kwartalnik Ministerstwa Sprawiedliwości na łamach którego poruszane są tematy związane z szeroko pojętą reformą wymiaru sprawiedliwości, w tym sposobom na ulepszanie pracy sądów. Łamy kwartalnika to swoiste środowiskowe forum wymiany opinii o kierunkach reformy prawa i instytucjach wymiaru sprawiedliwości

Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej - naczelny organ władzy sądowniczej w Polsce. Sprawuje nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania oraz wykonuje inne czynności określone w Konstytucji i ustawach.

Rzecznik Finansowy - powołany w celu wspierania klientów w sporach z podmiotami rynku finansowego. Świadczy pomoc w zakresie: od poradnictwa, przez interwencje i postępowania polubowne, aż po wsparcie w trakcie postępowania sądowego.

Trybunał Konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej - polski sąd konstytucyjny, organ władzy sądowniczej. Jego podstawowym zadaniem jest sądowa kontrola konstytucyjności prawa: kontrolowanie zgodności norm prawnych niższego rzędu (rangi ustawowej lub podustawowej) z normami prawnymi wyższego rzędu, przede wszystkim z Konstytucją i niektórymi umowami międzynarodowymi (tzw. sąd prawa).

Trybunał Sprawiedliwości Uni Europejskiej - instytucja sądownicza Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej. Kontroluje legalność aktów prawnych Unii Europejskiej, czuwa nad poszanowaniem przez państwa członkowskie obowiązków wynikających z traktatów i dokonuje obowiązującej wykładni prawa Unii Europejskiej odpowiadając na pytania prejudycjalne zadawane przez sądy krajowe.

Rejestr zmian dla: Odnośniki do innych stron

Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-28
Publikacja w dniu:
2018-03-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-28
Publikacja w dniu:
2018-03-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-21
Publikacja w dniu:
2018-03-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-21
Publikacja w dniu:
2018-03-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-21
Publikacja w dniu:
2018-03-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-21
Publikacja w dniu:
2018-03-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-21
Publikacja w dniu:
2018-03-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-21
Publikacja w dniu:
2018-03-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-21
Publikacja w dniu:
2018-03-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-21
Publikacja w dniu:
2018-03-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-15
Publikacja w dniu:
2018-03-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-15
Publikacja w dniu:
2018-03-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-15
Publikacja w dniu:
2018-03-15
Opis zmiany:
b/d
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze
2021 Copyright by Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Agencja iArt