Ogłoszenie dot. podjęcia zawieszonego śledztwa przeciwko Bogdanowi K w sprawie przedwstępnej umowy sprzedaży budowanych lokali mieszkalnych - Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

OGŁOSZENIE

 

w sprawie śledztwa prowadzonego przeciwko Bogdanowi K., podejrzanemu o czyn z art. 272 kk i art. 300§2kk w zw. z art. 300§1 kk i art. 300§3 kk w zw. z art 11§2 kk,

 

działając na zasadzie art. 131§3 kpk w zw. z art. 131§2 kpk,

 

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze zawiadamia osoby pokrzywdzone, iż postanowieniem prokuratora Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze z dnia 29 października 2019 r. podjęte zostało z zawieszenia i zarejestrowane pod nową sygnaturą PO II Ds. 19.2019 śledztwo przeciwko Bogdanowi K. podejrzanemu o to, że:

 

w dniu 05 maja 2009 roku, we Wrocławiu, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu z M.T. i A.D., będąc świadomym sytuacji finansowej M. T., wyłudził poświadczenie nieprawdy od notariusza (…) w treści aktu notarialnego Rep. A nr 6558/2009 dotyczącego przedwstępnej umowy sprzedaży budowanych lokali mieszkalnych oznaczonych jako S 1.1, S 1.7, S 2.2, S 2.3, S 3.3 oraz udziału w wysokości 10/31 we współwłasności garażu w budynku w miejscowości Siechnice na działce nr 281/59 oznaczonej księgą wieczystą nr KW 42186, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oławie, przez podstępne wprowadzenie w błąd notariusza (…) w zakresie podania notariuszowi przy sporządzaniu przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości, że z ustalonej ceny w kwocie 820.000 zł A. D. otrzymał przed zawarciem tego aktu notarialnego od Bogdana K.  wpłatę w kwocie 800.000 zł, której to kwoty w rzeczywistości nie otrzymał, co skutkowało dalszym oświadczeniem w treści tego aktu notarialnego o wyrażeniu, przez działającego w imieniu M. T. A. D., zgody na ustanowienie hipoteki w dziale IV wskazywanej księgi wieczystej w kwocie 800.000 zł na rzecz Bogdana K., która to hipoteka została następnie wpisana do księgi wieczystej czym uzyskano poświadczenie nieprawdy w księdze wieczystej, przy czym powyższe działania służyć miały, znajdującemu się w stanie niewypłacalności i grożącej upadłości, przedsiębiorstwu A. M. T., reprezentowanemu przy zawarciu tego aktu notarialnego przez A. D., przy współdziałaniu występującego w roli nabywcy Bogdana K., w uszczupleniu zaspokojenia wielu wierzycieli M. T. oraz w udaremnieniu wykonania orzeczeń sądowych i innych organów państwowych poprzez pozorne obciążenie hipoteczne w kwocie 800.000 zł  nieruchomości, zagrożonej zajęciem na podstawie tytułów wykonawczych w postaci: nakazu zapłaty z dnia 18 lipca 2008 roku nakazującego zapłatę na rzecz A. C. 2095, 79 zł z odsetkami,  nakazu zapłaty z 19 sierpnia 2008 roku nakazującego zapłatę na rzecz V. sp.  z o.o. kwoty 9906, 53 zł z odsetkami, nakazu zapłaty z dnia 10 października 2008 roku nakazującego zapłatę na rzecz P.H.U. T. T. K. S-ka Jawna kwoty 1002, 79 zł z odsetkami , postanowienia z dnia 10 października 2008 roku nadającego klauzulę wykonalności aktowi notarialnemu na rzecz M.D, B.D oraz M.C. i M.C. 500 000 zł z odsetkami , nakazu zapłaty z dnia 22 października 2008 roku nakazującego zapłatę na rzecz A.G. kwoty 55 791 zł, z odsetkami, nakazu zapłaty z dnia 22 października 2008 roku nakazującego zapłatę na rzecz  H. G. 58 071 zł 50 gr z odsetkami, postanowienia z dnia 22 października 2008 roku nadającego klauzulę wykonalności na rzecz banku B. S.A.,  nakazu zapłaty z dnia 24 listopada 2008 roku nakazującego zapłatę na rzecz K.P. kwoty 302 044 zł z odsetkami, nakazu zapłaty z dnia 27 listopada 2008 roku nakazującego zapłatę na rzecz O. sp. z o.o. kwoty 70 019 zł 28 gr z odsetkami, nakazu zapłaty z 8 stycznia 2009 roku nakazującego zapłatę na rzecz PW B.  sp. z o.o. kwoty 15 067, 46 zł z odsetkami którego to celu nie osiągnął z uwagi na odmowę uznania przez syndyka masy upadłości M. T. powyższej wierzytelności, czym działał na szkodę wielu wierzycieli przedsiębiorstwa A.  M.T. wymienionych na liście wierzytelności w postępowaniu upadłościowym tego podmiotu prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod sygn. GUp 49/09, którzy zgłosili następujące wierzytelności uznane przez Sąd:

 

/wykaz osób pokrzywdzonych/

 

tj. o czyn z art. 272 kk i art. 300§2kk w zw. z art. 300§1 kk i art. 300§3 kk w zw. z art 11§2 kk 

 

Mając na względzie, iż w sprawie ustalono ponad 100 osób pokrzywdzonych, co skutkuje koniecznością przyjęcia, iż ich indywidualne zawiadomienie o przysługujących im uprawnieniach spowodowałoby poważne utrudnienie w prowadzeniu postępowania, działając na zasadzie art. 131 § 2 kpk, zawiadamia się pokrzywdzonych o ich uprawnieniach z art. 299§2 kpk oraz o wydaniu postanowienia poprzez zamieszczenie niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej sądu lub prokuratury.

 

Art. 299 § 2 kpk:  Na wniosek pokrzywdzonego zgłoszony w postępowaniu przygotowawczym sąd powiadamia go o sposobie zakończenia sprawy listem zwykłym, przesłanym na wskazany przez pokrzywdzonego adres, za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej wraz z odpisem prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie lub jego wyciągiem, które mogą być przesłane w postaci elektronicznej.

 

Art. 131. § 1. (31) Wezwania, zawiadomienia oraz inne pisma, od których daty doręczenia biegną terminy, doręcza się przez:

  1. operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz. 1051 i 1495);
  2. pracownika organu wysyłającego;
  3. organ procesowy dokonujący czynności procesowej - w toku tej czynności;
  4. Policję - tylko w razie niezbędnej konieczności.

§ 2. (32) Jeżeli w sprawie ustalono tylu pokrzywdzonych, że ich indywidualne zawiadomienie o przysługujących im uprawnieniach spowodowałoby poważne utrudnienie w prowadzeniu postępowania, zawiadamia się ich poprzez ogłoszenie w prasie, radiu , telewizji lub na stronie internetowej sądu albo prokuratury.

§ 3. Jeżeli istnieje obowiązek doręczenia postanowienia, przepis § 2 stosuje się odpowiednio. Należy jednak zawsze doręczyć je temu pokrzywdzonemu, który w zawitym terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o to się zwróci.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie dot. podjęcia zawieszonego śledztwa przeciwko Bogdanowi K w sprawie przedwstępnej umowy sprzedaży budowanych lokali mieszkalnych

Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-11-25
Publikacja w dniu:
2019-11-25
Opis zmiany:
b/d
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze
2021 Copyright by Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Agencja iArt