Ogłoszenie o II przetargu publicznym na sprzedaż samochodu marki Renault Megane 1,6 NR REJ.: DJ12548 - Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze działając na podstawie i zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 729 ) ogłasza  przetarg publiczny na sprzedaż samochodu marki Renualt Megane 1,6, Benzyna , nr rej. DJ 12548, rok produkcji 2002

 1. Nazwa jednostki organizującej przetarg: Prokuratura Okręgowa, ul. Muzealna 9 , 58-500 Jelenia Góra, NIP 611-12-54-155
 2. Przedmiot przetargu: Samochód osobowy marki Renualt Megane 1,6, Benzyna , nr rej. DJ 12548, rok produkcji 2002, przebieg 231 tyś. km, samochód sprawny, do wymiany akumulator, wskazane naprawy blacharskie, VIN VFILAOB0527772059, Cena wywoławcza -  2400 zł (brutto), Wadium – 240 zł
 3. Termin i miejsce w którym można obejrzeć przedmiot przetargu: W/w samochód można oglądać na terenie parkingu Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 00 do 1500  w obecności Pana Łukasza Ładomirskiego  tel: 75 64 28 442
 4. Miejsce oraz termin składania ofert:
  1. Oferty można  składać osobiście w Biurze Podawczym Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze , ul. Muzealna 9 Jelenia Góra lub w postaci skanów zaakceptowanych dokumentów można przesłać e-mailem na adres: l.ladomirski@prokuratura.jgora.pl do 28.11.2018 r. do godziny 10.00
  2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni . Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
  3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom bez otwierania.
 5. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: Prokuratura Okręgowa, ul. Muzealna 9 , Jelenia Góra, w Sala konferencyjna, w dniu 28.11.2018 r. o godz. 10:30 .
 6. Wadium:
  1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej sprzedawanego przedmiotu przetargu.
  2. Wadium wnosi się wyłącznie w gotówce.
  3. Wadium należy wpłacić w terminie do 28.11.2018 r. do godziny 9:30 przelewem na numer konta 23 1010 1674 0034 6313 9120 0000 z dopiskiem „wadium na sprzedaż samochodu marki Renualt Megane 1,6 nr rej. DJ 12548”
  4. Wadium złożone przez oferentów , których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
  5. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
  6. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchylił się od zawarcia umowy.
 7. Tryb złożenia oferty: 
  1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
  2. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania kupującego.
  3. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela oferenta, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. Pisemne pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
  4. Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać:
   1. imię, nazwisko i adres lub nazwę ( firmę ) i siedzibę oferenta;
   2. oferowaną cenę i warunki zapłaty;
   3. oświadczenie oferenta , że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;
   4. dowód wpłaty wadium;
   5. termin związania ofertą;
  5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
  6. Ofertę składaną osobiście wraz z wymaganymi dokumentami przekazuje się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w części 4 pkt.1 ogłoszenia o przetargu. Koperta składana powinna być oznaczona nazwą i adresem Oferenta , zaadresowana na adres: Prokuratura Okręgowa, ul. Muzealna 9 , 58-500 Jelenia Góra oraz opisana w następujący sposób:

   „OFERTA NA ZAKUP SAMOCHODU 
   MARKI RENAULT MEGANE 1,6NR REJ. DJ 12548”
   z dopiskiem : nie otwierać przed dniem 28.11.2018 r. przed godziną 10:00

  7. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi oferent.
  8. Oferent może , przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Powinny być złożone wg. takich samych zasad jak złożenie oferty, tj. w odpowiednio oznakowanym opakowaniu z dopiskiem ZMIANA OFERTY . Wycofanie z postepowania następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia na zasadach wyżej wymienionych z dopiskiem WYCOFANIE OFERTY .
  9. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 8. Przebieg przetargu: 
  1. Rozpoczynając przetarg, komisja przetargowa:
   1. stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu;
   2. ustala liczbę zgłoszonych ofert oraz sprawdza wniesienie wymaganego wadium we wskazanym terminie, miejscu i formie;
   3. otwiera koperty z ofertami złożone w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu o przetargu.
  2. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli :
   1. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;
   2. nie zawiera danych i dokumentów , o których mowa w części 7 niniejszego ogłoszenia, lub są one niekompletne , nieczytelne lub budzą inną wątpliwość , zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
  3. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.
  4. Do przeprowadzenia przetargu wystarcza złożenie jednej ważnej oferty.
  5. Komisja wybiera oferenta , który zaoferował najwyższą cenę.
  6. W razie ustalenia , że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja przetargowa postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji między tymi oferentami.
  7. W przypadku aukcji , o której mowa w pkt. 6, komisja przetargowa zawiadamia oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty, o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji.
  8. Z przebiegu przetargu komisja przetargowa sporządza protokół.
  9. Protokół, o którym mowa w pkt. 8 podlega zatwierdzeniu przez Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze.
 9. Ograniczenie uczestnictwa w przetargu: 
  1. Majątku ruchomego nie mogą nabywać:
   1. kierownik jednostki;
   2. główny księgowy jednostki organizacyjnej;
   3. osoby odpowiedzialne za gospodarkę majątkową w jednostce organizacyjnej;
   4. osoby biorące udział w podejmowaniu decyzji o zakwalifikowaniu tych składników oraz praw do kategorii majątku zbędnego lub zużytego;
   5. osoby pozostające z osobami , o których mowa w ppkt. , w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa albo w innym stosunku faktycznym mogącym budzić wątpliwości co do bezstronności lub bezinteresowności osób , o których mowa w ppkt. a-d.
 10. Dodatkowe informacje:
  1. Osoba do kontaktu w sprawie sprzedaży samochodu marki Renualt Megane 1,6, Benzyna , nr rej. DJ 12548:  Pan Łukasz Ładomirski  tel: 75 64 28 442
  2. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
  3. Umowa z wybranym oferentem zostanie podpisana w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu.
  4. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
  5. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o II przetargu publicznym na sprzedaż samochodu marki Renault Megane 1,6 NR REJ.: DJ12548

Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-16
Publikacja w dniu:
2018-11-16
Opis zmiany:
Publikacja ogłoszenia
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze
2019 Copyright by Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Agencja iArt