Ogłoszenie o umorzeniu w części postępowania przeciwko Kamilowi M. - Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Rejonowa w Zgorzelcu

na podstawie art. 131 § 2 k.p.k. zawiadamia:

 

iż postępowanie tutejszej Prokuratury o sygn. akt PR 2 Ds 161.2021 prowadzone w sprawie przeciwko Kamilowi M. podejrzanemu o to, że:

 

- w dniu 19 stycznia 2019 roku w Bogatyni, rejonu zgorzeleckiego, dokonał kradzieży z włamaniem, poprzez użycie w bankomacie przywłaszczonej karty bankomatowej banku Credit Agricole Bank Polska S.A. należącej do Teresy M., posługując się kodem PIN, w którego posiadanie wszedł w sposób nieuprawniony, włamał się do systemu bankowego, a następnie dokonał wypłaty pieniędzy w kwocie 800 złotych, czym działał na szkodę Teresy M. oraz banku Credit Agricole Bank Polska S.A.,

tj. o czyn z art. 279 § 1 k.k. i art. 287 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i inne,

 

- zostało umorzone w części postanowieniem z dnia 17.12.2021 r., sygn. PR 2 Ds 161.2021 – na podstawie art. 17 § 2 k.p.k. - wobec stwierdzenia braku znamion przestępstwa – w zakresie:

 

1) dokonania w okresie od 05 listopada 2018 roku 07 marca 2019 roku w Bogatyni, rejonu zgorzeleckiego, kradzieży kart bankowych na szkodę osób wymienionych w sentencji postanowienia,

tj. o czyn z art. 278 § 5 w zw. z § 1 k.k.

 

2) dokonanego w okresie od 05 listopada 2018 roku do 07 marca 2019 roku w Bogatyni, rejonu zgorzeleckiego, ukrycia przesyłek pocztowych zawierających:

- kody PIN do kart bankowych oraz karty ubezpieczeniowe – wymienione w sentencji postanowienia,

tj. o czyn z art. 276 k.k.

 

Pouczenie:


Stronom  procesowym,  instytucji  państwowej  lub  samorządowej,  która  złożyła zawiadomienie  o  przestępstwie  oraz  osobie    wymienionej  w  art.  306  §  1a  pkt  3  k.p.k. przysługuje  prawo  przejrzenia  akt  sprawy  i  złożenia  pisemnego  zażalenia  na  powyższe postanowienie do prokuratora właściwego do sprawowania nadzoru nad dochodzeniem. Jeżeli prokurator  nie  przychyli się do zażalenia, kieruje je do sądu (art. 306 § 1, art. 325e § 4, art. 465 § 2 k.p.k., art. 428 § 1 w zw. z art. 465 § 1 i 3 k.p.k.).


Sąd może utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie lub uchylić je i przekazać sprawę organowi  prowadzącemu  postępowanie przygotowawcze  celem  wyjaśnienia  wskazanych okoliczności bądź przeprowadzenia wskazanych czynności (art. 330 § 1 k.p.k.).

Jeżeli organ prowadzący postępowanie przygotowawcze nadal nie znajdzie podstaw do wniesienia aktu oskarżenia wyda ponownie postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia lub o jego umorzeniu. W takim przypadku pokrzywdzony, który wykorzystał uprawnienia przewidziane w art. 306 § 1 k.p.k., może wnieść akt oskarżenia w terminie miesiąca od daty doręczenia  zawiadomienia  o  postanowieniu. 

Akt  oskarżenia  winien  spełniać  wymogi określone w art. 55 § 1 k.p.k.

Inny pokrzywdzony tym samym czynem może aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej przyłączyć się do postępowania (art. 55 § 3 k.p.k.).


Termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia i jest zawity. Zażalenie wniesione po upływie tego terminu jest bezskuteczne (art. 122 i 460 k.p.k.).


Po  uprawomocnieniu  się  postanowienia  prokurator  wyda  decyzję  w  przedmiocie dowodów rzeczowych.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o umorzeniu w części postępowania przeciwko Kamilowi M.

Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Kosiorowski
Dokument z dnia:
2022-05-10
Publikacja w dniu:
2022-05-10
Opis zmiany:
b/d
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze
2022 Copyright by Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Agencja iArt