Sposób przyjmowania i załatwiania spraw - Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Sprawy są przyjmowane i załatwiane zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania karnego, ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. 2016, poz.177) oraz innych ustaw, przewidujących dla prokuratora szczegółowe kompetencje w zakresie podejmowanych przez niego czynności.

Pisma w sprawach będących przedmiotem działania Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze tj.: zawiadomienia o przestępstwie oraz stosowne pisma domagające się wszczęcia czynności z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego można składać osobiście w biurze podawczym, za potwierdzeniem odbioru, w dniach i godzinach urzędowania lub przesyłać na jej adres czy też złożyć zawiadomienie ustne do właściwego prokuratora. Są one rejestrowane w kolejności wpływu, a następnie przekazywane do właściwych komórek organizacyjnych, zgodnie z podziałem zadań, wynikającym z zarządzenia Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze.


Załatwianie spraw odbywa się według trybu regulowanego właściwymi procedurami (karna, cywilna, administracyjna, a także według zasad określonych w regulaminie wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury).


Zasady bezpieczeństwa i porządku w prokuraturach okręgu jeleniogórskiego określa Zarządzenie Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze nr 56 / 19 z dnia 29 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zasad bezpieczeństwa i porządku w prokuraturach okręgu jeleniogórskiego (PO IV WOS 021. 56 .2019). Treść zarządzenia poniżej.

Wspomnieć należy, że wszelkie terminy procesowe do załatwienia sprawy ulec mogą znacznemu wydłużeniu wobec wystąpienia różnego rodzaju okoliczności niezależnych od prokuratora prowadzącego lub nadzorującego sprawę (np. zawiłość sprawy, niemożność szybkiego zgromadzenia określonych materiałów, dowodów), co oczywiście sprawia, iż takie sprawy nie są końcowo załatwiane w kolejności wynikającej z ich rejestracji.

Nadmienić należy, że terminy merytorycznego zakończenia spraw karnych regulowane są treścią art. 331 kodeksu postępowania karnego – „ W ciągu 14 dni od daty zamknięcia śledztwa albo od daty otrzymania aktu oskarżenia sporządzonego przez Policję w dochodzeniu, prokurator sporządza akt oskarżenia lub zatwierdza akt oskarżenia sporządzony przez Policję w dochodzeniu i wnosi go do sądu albo sam wydaje postanowienie o umorzeniu, o zawieszeniu albo o uzupełnieniu śledztwa lub dochodzenia” – w przypadku osoby tymczasowo aresztowanej termin taki ulega skróceniu do 7 dni.


Załatwienie spraw karnych odbywa się między innymi poprzez wniesienie aktu oskarżenia do sądu, skierowanie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego, odmowę wszczęcia dochodzenia lub śledztwa, przekazanie sprawy według właściwości do innej jednostki. Jeśli natomiast zachodzi długotrwała przeszkoda uniemożliwiająca prowadzenie postępowania karnego, postępowanie takie zawiesza się na czas trwania przeszkody.

Sprawy cywilne i administracyjne mogą ukończyć się kierowaniem pozwów, wniosków, sprzeciwów, skarg.

Dodać należy, że kierownicy jednostek prokuratury lub ich zastępcy przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w terminach przez siebie wyznaczonych. Informacje o przyjęciach obywateli w tych sprawach w poszczególnych prokuraturach rejonowych umieszczone są wewnątrz budynków, w których jednostki te mają siedziby.

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw określa również ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Określa ona usługi regulujące między innymi zasady obsługi w kontaktach z organami administracji publicznej osób uprawnionych, które doświadczają trwałe lub okresowo trudności w komunikowaniu się, poprzez  min. korzystanie z poczty elektronicznej oraz przesyłaniu faksów.


Dostęp do usług tłumacza języka migowego udostępniony będzie po utworzeniu rejestru tłumaczy przez wojewodę zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy.W Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze poza godzinami urzędowania, interesantów przyjmuje się w poniedziałki od godziny 15.30 do 16.30.

Rejestr zmian dla: Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Kosiorowski
Dokument z dnia:
2019-07-01
Publikacja w dniu:
2019-07-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-16
Publikacja w dniu:
2018-03-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-16
Publikacja w dniu:
2018-03-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-16
Publikacja w dniu:
2018-03-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-16
Publikacja w dniu:
2018-03-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-16
Publikacja w dniu:
2018-03-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-16
Publikacja w dniu:
2018-03-16
Opis zmiany:
b/d
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze
2020 Copyright by Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Agencja iArt