Sprzedaż samochodu marki Renault Thalia 1,4 - Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Ogłoszenie o przetargu publicznym

na sprzedaż samochodu marki Renault Thalia

NR REJ.: DJ 25274


Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze działając na podstawie i zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004) ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż samochodu marki Renault Thalia silnik 1,4, benzyna, nr rej. DJ 25274, rok produkcji 2005.

1. Nazwa jednostki organizującej przetarg: Prokuratura Okręgowa,  ul. Muzealna 9 , 58-500 Jelenia Góra, NIP 611-12-54-155

2. Przedmiot przetargu: Samochód osobowy marki Renault Thalia, silnik 1,4, benzyna,  nr rej. DJ 25274, rok produkcji 2005, przebieg 150780 km (wg stanu na dzień 01.04..2020 r.), VIN VFILBOBC534047692. Stan techniczny pojazdu można określić jako ogólnie dobry. Wskazane są drobne naprawy blacharsko – lakiernicze.

3. Cena przedmiotu przetargu:

 • wywoławcza - 5892,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa zł 00/100), 
 • wadium – 589,20 zł (pięćset osiemdziesiąt dziewięć zł 20/100 groszy)

4. Termin i miejsce w którym można obejrzeć przedmiot przetargu: W/w samochód można oglądać na terenie parkingu Prokuratury Okręgowej  w Jeleniej Górze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00 w obecności Pana Łukasza Ładomirskiego, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym tel: 75 64 28 435; 606641977

5. Miejsce oraz termin składania ofert:

 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami można składać drogą elektroniczną na adres: l.ladomirski@jgora.po.gov.pl lub m.kamuda@jgora.po.gov.pl do 04.05.2020 r. do godziny 11.00
 2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom bez otwierania.

6. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: Prokuratura Okręgowa, ul. Muzealna 9 , Jelenia Góra, p. 400, w dniu 04.05.2020 r. r. o godz. 11:30. 

7. Wadium

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego przedmiotu przetargu.
 2. Wadium należy wnieść przelewem w terminie do 04.05.2020 r. do godziny 10:30 przelewem na numer konta 23 1010 1674 0034 6313 9120 0000 z dopiskiem „wadium na sprzedaż samochodu marki Renault Thalia, nr rej. DJ 25274”
 3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
 4. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
 5. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchylił się od zawarcia umowy.

8. Tryb złożenia oferty:

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
 2. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania kupującego.
 3. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela oferenta, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. Pisemne pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
  z oryginałem przez notariusza.
 4. Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać:
  - imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;
  - oferowaną cenę i warunki zapłaty;
  - oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;
  - dowód wpłaty wadium;
  - termin związania ofertą;
 5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
 6. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi oferent.
 7. Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiany dokonuje się wg. takich samych zasad jak złożenie oferty, z dopiskiem ZMIANA OFERTY. Wycofanie z postępowania następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia na zasadach wyżej wymienionych z dopiskiem WYCOFANIE OFERTY.
 8. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

9. Przebieg przetargu:

 1. Rozpoczynając przetarg, komisja przetargowa:
  A. stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu;
  B. ustala liczbę zgłoszonych ofert oraz sprawdza wniesienie wymaganego wadium we wskazanym terminie, miejscu i formie;
  C. otwiera oferty złożone w terminie, w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o przetargu.
 2. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
  A. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;
  B. nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w części 8 niniejszego ogłoszenia, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
 3. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.
 4. Do przeprowadzenia przetargu wystarcza złożenie jednej ważnej oferty.
 5. Komisja wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.
 6. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja przetargowa postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji między tymi oferentami.
 7. W przypadku aukcji, o której mowa w pkt. 6, komisja przetargowa zawiadamia oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty, o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji.
 8. Z przebiegu przetargu komisja przetargowa sporządza protokół.
 9. Protokół, o którym mowa w pkt. 8 podlega zatwierdzeniu przez Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze. 

10.Ograniczenie uczestnictwa w przetargu: 

 1. Majątku ruchomego nie mogą nabywać:
  A. kierownik jednostki;
  B. główny księgowy jednostki organizacyjnej;
  C. osoby odpowiedzialne za gospodarkę majątkową w jednostce organizacyjnej;
  D. osoby biorące udział w podejmowaniu decyzji o zakwalifikowaniu tych składników oraz praw do kategorii majątku zbędnego lub zużytego;
  E. osoby pozostające z osobami, o których mowa w ppkt.A-D, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa albo w innym stosunku faktycznym mogącym budzić wątpliwości co do bezstronności lub bezinteresowności osób, o których mowa w ppkt. A-D. 

11. Dodatkowe informacje:

 1. Osoba do kontaktu w sprawie sprzedaży samochodu: Pan Łukasz Ładomirski tel: 75 64 28 435; 606 641 977
 2. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
 3. Umowa z wybranym oferentem zostanie podpisana w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu. 
 4. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. 
 5. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

Rejestr zmian dla: Sprzedaż samochodu marki Renault Thalia 1,4

Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Kosiorowski
Dokument z dnia:
2020-04-17
Publikacja w dniu:
2020-04-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Kosiorowski
Dokument z dnia:
2020-04-17
Publikacja w dniu:
2020-04-17
Opis zmiany:
b/d
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze
2020 Copyright by Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Agencja iArt