Załatw sprawę przez internet - Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Adres skrytki ePUAP:  https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/po_jgoraUprzejmie informujemy, że do czasu wdrożenia przepisów ustawy o podpisie elektronicznym, skrzynki poczty elektronicznej nie mogą służyć do przesyłania zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, wniosków dowodowych, zażaleń ani innych pism procesowych wymagających własnoręcznego podpisu.

Nadesłane w taki sposób pisma wymagają bowiem uzupełnienia braków, co wiąże się z koniecznością wezwania autora do siedziby prokuratury, zbędnie podnosi koszty postępowania oraz opóźnia czas reakcji na zawiadomienie. W razie nieuzupełnienia podpisu w terminie pismo procesowe zostaje uznane za bezskuteczne.

Wymogi stawiane pismom procesowym wynikają m.in. z przytoczonych poniżej przepisów kodeksu postępowania karnego:

Art. 119.
§ 1. Pismo procesowe powinno zawierać:

  1. Oznaczenie organu, do którego jest skierowane, oraz sprawy, której dotyczy
  2. Oznaczenie oraz adres wnoszącego pismo,
  3. Treść wniosku lub oświadczenia, w miarę potrzeby z uzasadnieniem,
  4. Datę i podpis składającego pismo.

§ 2. Za osobę, która nie może się podpisać, pismo podpisuje osoba przez nią upoważniona, ze wskazaniem przyczyny złożenia swego podpisu.
Art. 120.
§ 1. Jeżeli pismo nie odpowiada wymaganiom formalnym, przewidzianym w art. 119 lub w przepisach szczególnych, a brak jest tego rodzaju, że pismo nie może otrzymać biegu, albo brak polega na niezłożeniu należytych opłat lub upoważnienia do podjęcia czynności procesowej, wzywa się osobę, od której pismo pochodzi, do usunięcia braku w terminie 7 dni.
§ 2. W razie uzupełnienia braku w terminie, pismo wywołuje skutki od dnia jego wniesienia. W razie nieuzupełnienia braku w terminie, pismo uznaje się za bezskuteczne, o czym należy pouczyć przy doręczeniu wezwania.

Metody dostarczenia dokumentów elektronicznych do Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze:

  • przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.
  • dostarczenie dokumentu w godzinach pracy urzędu (7.30 – 15.30) do biura podawczego mieszczącego się przy ul. Muzealnej 9 w Jeleniej Górze na następujących nośnikach danych:  dyskietka 1,44 MB, pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0, płyta CD-RW.
  • Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.


Wymagania dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

  • dokumenty muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes,
  • akceptowane formaty dokumentów to: DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP,
  • wielkość wszystkich załączników do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekraczać 3MB

Dokumenty lub nośniki zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

UWAGA!

Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP.

Założenie konta jest bezpłatne.

Rejestr zmian dla: Załatw sprawę przez internet

Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-15
Publikacja w dniu:
2018-03-15
Opis zmiany:
b/d
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze
2021 Copyright by Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Agencja iArt