Zawiadomienie o skierowaniu do Sądu Okręgowego w Warszawie aktu oskarżenia w sprawie o sygn. PO I Ds. 6.2017 - Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze na podstawie art. 334§3kpk w zw. z art. 131§2kpk zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie o  syg. PO I Ds. 6.2017 o skierowaniu w dniu 8 grudnia 2020roku do Sądu Okręgowego w Warszawie aktu oskarżenia m.in. przeciwko Krzysztofowi R. i Agnieszce O.  oskarżonym o doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem 2.015 pacjentów Sensor Cliniq sp. z o.o. i wspólnicy Sp. Komandytowa w Warszawie poprzez wprowadzenie ich w błąd co do zasad realizacji umowy zawartej w dniach 4 stycznia i 15 lutego 2012r z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie na wykonanie świadczenia z zakresu okulistyki - usunięcia zaćmy, informując pracowników spółki i za ich pośrednictwem pacjentów, że soczewki jednoogniskowe firmy Alcon  nie są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i możliwe jest ich wszczepienie jedynie za dopłatą w zależności od modelu w kwotach o 600zł do 1500zł mimo tego, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego były to soczewki objęte zawartą z NFZ  umową, stosowane jako soczewki standardowe w przypadku operacji zaćmy,  nie miały dodatkowych właściwości pozwalających usunąć inne wady wzroku,  a nadto średnia cena tych soczewek była niższa od szacunkowej ceny soczewki zawartej w wycenie kosztów zabiegu usunięcia zaćmy NFZ oraz Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, doprowadzając w ten sposób 2.015 pacjentów  do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości  w łącznej  kwocie 2 437 400 zł stanowiącej równowartość wpłat dokonanych przez pacjentów  na rzecz Sensor Cliniq sp. z o.o. i wspólnicy Sp. Komandytowa  w Warszawie oraz Kliniki Medycznej IBIS sp. z o.o. w Warszawie, to jest o czyn z art. 286§1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 294§1 kk.

Mając na względzie, iż w sprawie ustalono  2. 015 osób pokrzywdzonych, co skutkuje koniecznością przyjęcia, iż ich indywidualne zawiadomienie o przysługujących im uprawnieniach spowodowałoby poważne utrudnienie w prowadzeniu postępowania, działając na zasadzie art. 131§2 kpk zawiadamia się pokrzywdzonych o ich uprawnieniach poprzez zamieszczenie niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej sądu albo prokuratury.

 

POUCZENIE

Skazanie bez rozprawy – posiedzenie, wyrok, możliwość złagodzenia kary art. 343 k.p.k.

§ 1.  Jeżeli nie ma zastosowania art. 46 Kodeksu karnego, sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku, o którym mowa w art. 335 k.p.k., od naprawienia szkody w całości albo w części lub od zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Przepis art. 341 § 3 k.p.k. stosuje się odpowiednio.

§ 2.  Uwzględnienie wniosku jest możliwe tylko wówczas, jeżeli nie sprzeciwi się temu pokrzywdzony, należycie powiadomiony o terminie posiedzenia.

§ 3.  Sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku od dokonania w nim przez prokuratora wskazanej przez siebie zmiany, zaakceptowanej przez oskarżonego.

§ 4.  Postępowania dowodowego nie prowadzi się.

§ 5.  Prokurator, oskarżony i pokrzywdzony mają prawo wziąć udział w posiedzeniu. Zawiadamiając pokrzywdzonego o posiedzeniu poucza się go o możliwości zakończenia postępowania bez przeprowadzenia rozprawy oraz wcześniejszego złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 54 § 1 k.p.k.. Udział podmiotów wskazanych w zdaniu pierwszym w posiedzeniu jest obowiązkowy, jeżeli prezes sądu lub sąd tak zarządzi.

§ 5a. Przed uwzględnieniem wniosku, o którym mowa w art. 335 k.p.k., sąd poucza obecnego oskarżonego o treści art. 447 § 5 k.p.k.

§ 6.  Sąd, uwzględniając wniosek, skazuje oskarżonego wyrokiem.

§ 7.  Jeżeli sąd uzna, że nie zachodzą podstawy do uwzględnienia wniosku, o którym mowa w art. 335 § 1 k.p.k., zwraca sprawę prokuratorowi. W razie nieuwzględnienia wniosku wskazanego w art. 335 § 2 k.p.k. sprawa podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych, a prokurator, w terminie 7 dni od dnia posiedzenia, dokonuje czynności określonych w art. 333 § 1 i 2 k.p.k.


Rozpatrzenie wniosku o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia przewodu sądowego art. 343a k.p.k.

§ 1. W wypadku złożenia przez oskarżonego wniosku, o którym mowa w art. 338a k.p.k., o terminie posiedzenia zawiadamia się strony i pokrzywdzonego, przesyłając im odpis wniosku.

§ 2. Sąd może uwzględnić wniosek, jeżeli okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte. Uwzględnienie wniosku jest możliwe tylko wówczas, gdy nie sprzeciwi się temu prokurator. Przepis art. 343 k.p.k. stosuje się odpowiednio.

§ 3. W razie złożenia kolejnego wniosku podlega on rozpoznaniu na rozprawie.


Przeprowadzenie postępowania dowodowego podczas nieobecności oskarżonego lub obrońcy art. 378a k.p.k.

§ 1. Jeżeli oskarżony lub obrońca nie stawił się na rozprawę, będąc zawiadomiony o jej terminie, sąd, w szczególnie uzasadnionych wypadkach, może przeprowadzić postępowanie dowodowe podczas jego nieobecności, chociażby usprawiedliwił należycie niestawiennictwo, a w szczególności przesłuchać świadków, którzy stawili się na rozprawę, nawet jeżeli oskarżony nie złożył jeszcze wyjaśnień.

§ 2. W wypadku, o którym mowa w § 1, oskarżonego lub obrońcę należy wezwać lub zawiadomić o nowym terminie rozprawy, jeżeli termin ten nie był im znany. Przy doręczeniu wezwania lub zawiadomienia należy również doręczyć pouczenie, o którym mowa w § 7.

§ 3. Jeżeli sąd przeprowadził postępowanie dowodowe podczas nieobecności oskarżonego lub obrońcy w wypadku, o którym mowa w § 1, oskarżony lub obrońca może najpóźniej na kolejnym terminie rozprawy, o którym był prawidłowo zawiadomiony przy jednoczesnym braku procesowych przeszkód do jego stawiennictwa, złożyć wniosek o uzupełniające przeprowadzenie dowodu przeprowadzonego podczas jego nieobecności. Prawo do złożenia wniosku nie przysługuje, jeżeli okaże się, że nieobecność oskarżonego lub obrońcy na terminie rozprawy, na którym przeprowadzono postępowanie dowodowe na podstawie § 1, była nieusprawiedliwiona.

§ 4. W razie niezłożenia wniosku w terminie, o którym mowa w § 3 zdanie pierwsze, prawo do jego złożenia wygasa i w dalszym postępowaniu nie jest dopuszczalne podnoszenie zarzutu naruszenia gwarancji procesowych, w szczególności prawa do obrony, wskutek przeprowadzenia tego dowodu podczas nieobecności oskarżonego lub obrońcy.

§ 5. We wniosku o uzupełniające przeprowadzenie dowodu oskarżony lub obrońca ma obowiązek wykazać, że sposób przeprowadzenia dowodu podczas jego nieobecności naruszał gwarancje procesowe, w szczególności prawo do obrony.

§ 6. W razie uwzględnienia wniosku o uzupełniające przeprowadzenie dowodu sąd przeprowadza dowód uzupełniająco, jedynie w zakresie, w którym wykazano naruszenie gwarancji procesowych, w szczególności prawa do obrony.

§ 7. Jeżeli oskarżony lub obrońca stawi się na termin rozprawy, o którym mowa w § 3 zdanie pierwsze, przewodniczący poucza go o możliwości złożenia wniosku o uzupełniające przeprowadzenie dowodu przeprowadzonego podczas jego nieobecności oraz o treści przepisów § 4 i § 5, a także umożliwia mu wypowiedzenie się co do tej kwestii.


Samoistny oskarżyciel posiłkowy art. 54 § 1 k.p.k.

Jeżeli akt oskarżenia wniósł oskarżyciel publiczny pokrzywdzony może aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego.


Termin do złożenia wniosku o naprawienie szkody art. 49a k.p.k.

Pokrzywdzony, a także prokurator, może aż do zamknięcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć wniosek, o którym mowa w art. 46 § 1 Kodeksu karnego.

Rejestr zmian dla: Zawiadomienie o skierowaniu do Sądu Okręgowego w Warszawie aktu oskarżenia w sprawie o sygn. PO I Ds. 6.2017

Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-12-15
Publikacja w dniu:
2020-12-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-12-15
Publikacja w dniu:
2020-12-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-12-15
Publikacja w dniu:
2020-12-15
Opis zmiany:
b/d
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze
2021 Copyright by Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Agencja iArt